لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری 
 

ردیف 

نگارش 

موضوع پایان نامه

تاریخ

  خاطره گل محمدی
استاد راهنما:دکتر فاطمه حاجی بابایی
اساتید مشاور:دکتر مریم اسماعیلی،دکتر نظیر مظفری
استاد  مشاور آمار:دکتر شیما حقانی
بررسی اثربخشی آموزش گروهی روان شناسی مثبت نگر بر شادمانی و انگیزه ی شغلی  پرستاران ،1399

(abstract)
 
1401
  فاطمه کاظمی
استاد راهنما:دکتر محمدعلی چراغی
بررسی عوامل مرتبط با تمایل به ترک خدمت پرستاران در پاندمی کووید-19 در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال  1401

(abstract)
 
1401
  کیمیا فدوی
استاد راهنما:
دکتر محمد علی چراغی
استاد مشاور:
دکتر علی محمد مصدق راد
بررسی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده عاملیت تغییر مدیران پرستاری در بیمارستان-های شهر تهران در سال1400

(abstract)
 
1400
  سولماز واحدی
استاد راهنما :دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مشاور :دکتر فاطمه حاجی بابایی
استاد مشاور آمار:دکتر عباس رحیمی فروشانی
بررسی ارتباط حضورگرایی فیزیکی پرستاران با بهره وری آنان در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1400-1399

(abstract)
 
1400
  لیلی رضایی
استاد راهنما:دکتر فاطمه حاجی بابایی
استاد مشاور:پروفسور ناهید دهقان نیری
استاد  مشاور آمار:دکتر روح‌انگیز جمشیدی اورک
بررسی ارتباط مدیریت دانش با سرمایه و ارزش اجتماعی پرستاران شاغل در بیمارستان‎های دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال 1400

(abstract )
۱۴۰۰
  نسرین فولادی
استاد راهنما : دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور: دکتر فاطمه حاجی بابایی
تبیین تحلیل راهبردی در مورد استقرار رویکرد مدیریت موردی مراقبت پیگیر در اختلالات روانی مزمن از دیدگاه مدیران بیمارستان روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1399

(abstract )
 
۱۴۰۰
  مریم عباسی
استاد راهنما:دکتر فاطمه حاجی بابایی
اساتید مشاور:دکتر حرمت السادات امام‌زاده قاسمی،خدیجه رئیسی
استاد مشاور آمار:دکتر سامان معروفی‌زاده
تاثیر برنامه توانمندسازی مهارت های ارتباطی مدیران پرستاری بر جو -اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران

(abstract )

 
1400
  مرضیه خراسانی گرده کوهی
استاد راهنما:دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور:دکتر سید محمود طاهری
طراحی الگوی جانشین پروری مدیران پرستاریبا استفاده از سیستم استنتاج فازی

(abstract )
 
1400
  اشرف گنج خانی
استاد راهنما:دکتر فاطمه حاجی بابایی
بررسی ارتباط سبک مدیریت تضاد پرستاران با استرس و رضایت شغلی آنان در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، سال ۱۳۹۹

(abstract )
 
1399
  کبری رحمانی
استاد راهنما:دکتر حرمت السادات امامزاده قاسمی،دکتر فاطمه حاج بابایی
 ارتباط بین رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران از مراقبت پرستاری در بیمارستان های اموزشی کابل افغانستان1398
(پردیس بین الملل )


(abstract )
 
1399
  امیر قبادی
استاد راهنما:کتر حرمت سادات امامزاده  قاسمی
استاد مشاور:دکتر فاطمه حاجی بابایی،دکتر آرزو حاج رجبی
بررسی ارتباط جو اخلاقی  سازمانی با مولفه های گزارش خطاهای پرستاری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال1399

1399
  مریم کشه فراهانی
استاد راهنما:  دکتر ناهید دهقان نیری
استاتید مشاور:دکتر فاطمه حاجی بابایی و دکتر محمود شیخ فتح الهی
  بررسی اثربخشی برنامه مدیریت خطر بر میزان خطاهای دارویی پرستاران بخش های مراقبت ویژه 

(abstract )
 
1399
  مریم فراهانی
استاد راهنما:دکتر فاطمه حاجی بابایی
اساتید  مشاور:دکتر مریم اسماعیلی
پرستو آریاملو
استاد مشاور آمار:شیما حقانی 
بررسی ارتباط استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار با عملکرد ایمنی و مشتری مداری پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1399

(abstract )
 
1399