لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری 
 

ردیف 

نگارش 

موضوع پایان نامه

تاریخ

  مریم عباسی
استاد راهنما:دکتر فاطمه حاجی بابایی
اساتید مشاور:دکتر حرمت السادات امام‌زاده قاسمی،خدیجه رئیسی
استاد مشاور آمار:دکتر سامان معروفی‌زاده
تاثیر برنامه توانمندسازی مهارت های ارتباطی مدیران پرستاری بر جو -اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی پرستاران

(abstract )

 
1400
  مرضیه خراسانی گرده کوهی
استاد راهنما:دکتر محمدعلی چراغی
استاد مشاور:دکتر سید محمود طاهری
طراحی الگوی جانشین پروری مدیران پرستاریبا استفاده از سیستم استنتاج فازی

(abstract )
 
1400
  کبری رحمانی
استاد راهنما:دکتر حرمت السادات امامزاده قاسمی،دکتر فاطمه حاج بابایی
 ارتباط بین رضایت شغلی پرستاران و رضایت بیماران از مراقبت پرستاری در بیمارستان های اموزشی کابل افغانستان1398
(پردیس بین الملل )


(abstract )
 
1399
  امیر قبادی
استاد راهنما:کتر حرمت سادات امامزاده  قاسمی
استاد مشاور:دکتر فاطمه حاجی بابایی،دکتر آرزو حاج رجبی
بررسی ارتباط جو اخلاقی  سازمانی با مولفه های گزارش خطاهای پرستاری در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال1399

1399
  مریم کشه فراهانی
استاد راهنما:  دکتر ناهید دهقان نیری
استاتید مشاور:دکتر فاطمه حاجی بابایی و دکتر محمود شیخ فتح الهی
  بررسی اثربخشی برنامه مدیریت خطر بر میزان خطاهای دارویی پرستاران بخش های مراقبت ویژه 

(abstract )
 
1399
  مریم فراهانی
استاد راهنما:دکتر فاطمه حاجی بابایی
اساتید  مشاور:دکتر مریم اسماعیلی
پرستو آریاملو
استاد مشاور آمار:شیما حقانی 
بررسی ارتباط استانداردهای بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار با عملکرد ایمنی و مشتری مداری پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1399

(abstract )
 
1399