لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کارشناسی ارشد روان پرستاری
  
نگارش  موضوع پایان نامه تاریخ 
راضیه دهون
استاد راهنما:دکتر ترانه تقوی لاریجانی
استاد مشاور:دکتر سهیل رحیمی
استاد مشاور آمار:دکتر شیما حقانی
بررسی تاثیر آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی  بر جسمانی سازی و باورهای وسواسی پرستاران

(abstract)
 
1400
 نصرت گشتیلی
استاد راهنما:دکتر شیما نظری
بررسی ارتباط درک از پیری با استرس، اضطراب و افسردگی در سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در سال 1399

(abstract)

 
1400
سید حسین موسوی
استاد راهنما: دکتر فاطمه نوغانی
استاد مشاور علمی:دکتر سریه پورتقی
استاد مشاور آمار: دکتر فرشاد شریفی
بررسی تاثیر برنامه آموزشی بر نگرش، اعتماد به نفس و عملکرد پرستاران نسبت به پیشگیری و مدیریت خشونت بیماران

(abstract)
 
۱۳۹۹
مریم حسن پور
استاد راهنما:دکتر ترانه تقوی لاریجانی
اساتید مشاور:دکتر هومن شهسواری، دکتر سامان معروفی زاده
 بررسی تأثیر پیاده‌سازی مدل آموزش بالینی مبتنی بر توانمندی پرستاری بر خودکارآمدی بالینی دانشجویان

(abstract)
 
1399
پیمان فریدونی ساریجه
استاد راهنما:دکتر فاطمه نوغانی
بررسی تأثیر معنویت‌درمانی بر امید و خودکارآمدی بیماران تحت همودیالیز

(abstract)
 
1398
فریاد حمزه ای
استاد راهنما:دکتر ترانه تقوی
استاد مشاور:دکتر سهیل رحیمی
بررسی مقایسه‌ای تاثیر روایت درمانی و افشای هیجانی بر تنظیم هیجانات و عواطف ناخوشایند در مادران کودکان مبتلا به لوسمی

(abstract)
 
 1398
سهیل الدین  سلمانی
استاد راهنما :دکتر ترانه تقوی لاریجانی
استاد مشاور :دکتر فاطمه نوغانی
 بررسی تاثیر آموزش برنامه بازگشت به اجتماع بر میزان ناتوانی بیماران اسکیزوفرن مزمن
سال 1398


(abstract)
 
 
حسین شمس الدینی
استاد راهنما:دکتر فاطمه نوغانی
استاد مشاور:دکتر رحیمی
استاد مشاور آمار:عباس  مهران

بررسی ارتباط کیفیت زندگی با خودکارآمدی و امید در جانبازان بستری در بیمارستان شهید چمران شهر تهران

(abstract)
 
1397
کبرا طالبی
استاد راهنما:دکترفتانه قدیریان
اساتید مشاور: دکتر ترانه تقوی
دکتر پاتریک کوریگان
مشاور آمار: دکتر قدیریان
بررسی تاثیر آموزش روانی مبتنی بر نظریه اسنادی وینر بر انگ درک شده در خانواده های دارای بیمار سایکوتیک

(abstract)
1397 
بابک ساعت چی
استاد راهنما:ترانه تقوی لاریجانی
استاد مشاور: محمدرضا موقری
تاثیر آموزش فرآیند پرستاری؛ مبتنی بر تشخیص ها، مداخلات و برآیند های پرستاری، بر مراقبت های پرستاری مربوط به ایمنی بیمار در بخش های روان پزشکی

(abstract)
1397
اشرف ملک محمدی
استاد راهنما: دکتر ترانه تقوی لاریجانی
اساتيد مشاور: دکتر سعید محمدی
بررسی ارتباط اضطراب اهداکنندگان سلول های بنیادی خون ساز آلوژن
( به روش آفرزیس ) و میزان CD3 ,CD34 سلول های جمع‌آوری شده

(abstract)
1397
خزر لایق طالاری
استاد راهنما: خانم دکتر ترانه تقوی لاریجانی
اساتید مشاور : خانم دکتر فاطمه نوغانی،عباس مهران
بررسی تاثیر آموزش واقعیت درمانی مبتنی بر تئوری انتخاب بر راهبردهای مقابله ای دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران

(abstract)
1397
سارا داننده فرد
استاد راهنما: دکتر ترانه تقوی
اساتید مشاور:دکتر فاطمه نوغانی- دکتر امیر کسائیان
بررسی تاثیر آموزش روانشناختی خانواده بر تاب آوری و سازگاری
خانواده بیماران اسکیزوفرنیا

(abstract)
1397
محمدرضا خزایی پول
استاد راهنما : دکتر فاطمه نوغانی
اساتید مشاور: دکتر ترانه تقوی لاریجانی، حمید حقانی
بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر مقابله با استرس و افکار خودکشی در دانشجویان پرستاری

(abstract)
1397
مرجان السادات عرشی ها
استاد راهنما: دکتر ترانه تقوی لاریجانی
اساتید مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،دکتر شیما یونس‌پور
تعیین تاثیر آموزش رویکرد کیفیت زندگی درمانی بر ابعاد بهزیستی ذهنی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1396 

(abstract)
1397
لیلا یعقوبی
استاد راهنما :دکتر فاطمه نوغانی
استاد مشاور :دکتر الهام نواب
تاثیر خاطره گویی گروهی بر احساس تنهایی و سلامت معنوی سالمندان ساکن در آسایشگاه کهریزک

(abstract)
1396
زهرا صادقی
استاد راهنما: دکتر نوغانی
استاتید مشاور: دکتر تقوی لاریجانی،دکتر حمید حجتی
بررسی ارتباط بین تجارب معنوی روزانه و استرس ادراک شده با خودکارآمدی همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

(abstract)
1395