ساعات کار کتابخانه 

ساعت کارکتابخانه: شنبه تا چهارشنبه ساعت 15:30- 8 
 

تماس با ما:
 

مدیریت: 61054563- 021
بخش امانت: 61054565- 021
بخش نشریات و پایان نامه ها:  61054591- 021
بخش خدمات فنی: 61054564- 021
فکس: 66427255- 021  
پست الکترونیک: fnmlibrary@tums.ac.ir
کد پستی: 1419733171