منشور حقوق استفاده کنندگان
از کتابخانه دانشکده پرستاری و ماماییاستفاده کننده باید:

• درچارچوب اخلاق حرفه ای و اهمیت نقش اطلاعات در سلامت و کاهش خطاها، علوم روزآمد در حوزه  اطلاع رسانی را دریافت نماید.

• برای استفاده مطلوب از کتابخانه از کتابدار راهنمایی بخواهد و در مقابل پرسش هایش نا آگاه تلقی نشود.

•  از شرایط فیزیکی استاندارد و دارای ارگونومی برای مطالعه بهره مند شود.

• به مجموعه کتابخانه در چارچوب سیاست مجموعه سازی (چاپی و الکترونیکی) بجز موارد استثنایی دسترسی داشته باشد.

• بتواند نظر خود را در زمینه انتخاب، خرید، سفارش و سایر فرایندهای کتابخانه در طول سال ابراز نماید.

• به منابع تخصصی کتابخانه ها و مراکز درمانی تابعه، دسترسی داشته باشد.

• به باورهای فرهنگی مراجعه کنندگان مختلف احترام بگذارد.

• هنگام ورود به کتابخانه ساعت کار کتابخانه ،شرایط استفاده از انواع منابع و امکانات ، اخبار، اطلاعیه ها و پلان قسمت های مختلف کتابخانه به وضوح مشاهده نماید.