لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی
کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه
به روزرسانی : 98/6/24

ردیف

نگارش

موضوع پایان نامه

تاریخ

  عاطفه باریکانی
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دکتر مصطفی معین
 بررسی تاثیر مصاحبه انگیزشی بر اعتقاد دارویی، خودکارآمدی و تبعیت دارویی نوجوانان مبتلا به آسم

(abstract)
 
1398
  نعیمه سارخانی
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر رضا نگارنده 
بررسی تاثیر آموزش سفیران سلامت بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دختران نوجوان

(abstract)
 
1398
  فاطمه نوری آکندی
استاد راهنما: دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور: دکتر زهرا بهبودی مقدم
بررسی تأثیر اجرای برنامه توانمندسازی بر رفتارهای ارتقا دهنده ی سلامت در زنان کارگر

(abstract) 
 
1397
  اکرم نعیمی
استاد راهنما: دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:  دکتر رضا نگارنده

بررسی تاثیر آموزش خودمراقبتی  به روش کارگاهی  به  مادران  در پیشگیری از دادن خودسرانه دارو  به فرزندان

(abstract) 
 
1397
  نسیم پاکیار
استاد راهنما:دکتر سریه پورتقی

بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل رفتار برنامه‌ریزی‌شده بر رفتارهای پیشگیری از پوکی استخوان در میانسالان

(abstract)
 
1397
 
  فاطمه باقرآبادی
استاد راهنما:  دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر نسرین نیک پیما
بررسی ارتباط بین مهارتهای اجتماعی کودکان  با کارکرد تحولی خانواده در شهر قزوین
پرستاری سلامت جامعه


(abstract)
 
1397
  حسام رضائی
استاد راهنما: دکتر شهزاد پاشایی پور
اساتید مشاور:  دکتر رضا نگارنده
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
 بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده بر انجام غربالگری سرطان پروستات در مردان میانسال

(abstract)

 
1396
  فرح خانی
استاد راهنما:دکتر شهزاد پاشایی پور
استاد مشاور:دکتر نسرین نیک پیما
بررسی تاثیر آموزش سبک زندگی مبتنی بر مدل پندر بر رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت بیماران مبتلا به HIV

(abstract)
 
 1396