لیست پایان نامه های موجود در کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

دکتری بهداشت باروری


 

نگارش
 
موضوع پايان نامه
تاريخ
کوثر قادری
اساتید راهنما:دکتر سیده طاهره میرمولایی، دکتر مهرناز گرانمایه
اساتید مشاور:دکتر فرناز فرنام
دکتر شهرزاد شیخ حسنی
تبیین نگرانی ها و نیازهای سلامتی زنان HPV مثبت: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله مبتنی بر نتایج
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract) 

1400
فوزیه صناعتي
اساتید راهنما:  دکتر مهرناز گرانمایه، دکتر آرمین زارعیان 
اساتید مشاور : دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر مژگان میرغفوروند
 طراحي و روانسنجي ابزار رفتارهای مرتبط با سلامت باروری در مردان  ایراني
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

1399
سمیرا برجسته
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان- دکتر فرناز فرنام
اساتید مشاور:دکتر سحرناز نجات- دکتر سعید رضوی
تبیین نگرانی های باروری و جنسی در زنان بقایافته از سرطان پستان: طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخله
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1399
 
زهرا رخشائی
استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان
اساتید مشاور:دکتر راضیه معصومی
دکتر سحرناز نجات
تبیین سواد سلامت باروری- جنسی در زنان مبتلا به ناباروری:
طراحی و روانسنجی ابزار
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1399
شهناز بابایان زاد اهری
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر سید علی آذین
استاد مشاور: دکتر راضیه معصومی
دکتر علی منتظری
تبیین نگرانی ها و نیازهای آموزشی والدین در زمینه سلامت جنسی پسران نوجوان: طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه آموزشی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1399
معصومه نمازی
اساتید راهنما:دکترزهرا بهبودی مقدم
دکترآرمین زارعیان
استاد مشاور:دکترمینا جعفرآبادی
تبیین مفهوم سلامت باروری در زنان مبتلا به اندومتریوز: طراحی و روانسنجی ابزار
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1399
مریم فرمهینی فراهانی
اساتید راهنما:دکتر زیبا تقی زاده
دکتر عباس عبادی
طراحی و روان‌سنجی ابزار سلامت جنسی و باروری زنان کم توان ذهنی: مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1399
ملیحه نوراله پور شیاده
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر مریم مدرس
اساتید مشاور: دکتر آرمین زارعیان
دکتر زینب حمزه گردشی 
تبیین مفهوم سلامت باروری-جنسی در زنان مبتلا به تالاسمی ماژور:طراحی و روانسنجی ابزار
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1398
نسرین سرافراز
اساتيد راهنما:دکتر زيبا تقی زاده،دکتر حمید رواقی
استاد مشاور:دکتر ناهيد جعفری
ارائه یک برنامه قابل ادغام در نظام سلامت ایران جهت ارتقای مشارکت مردان در سلامت باروری و جنسی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1398
زهره مومنی موحد
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان
دکتر عباس عبادی
استاد مشاور:دکتر مهرناز گرانمایه
تبیین مفهوم رفتار حرفه‌ای در مامایی، طراحی، روان‌سنجی و اجرای ابزار ارزیابی آن: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1398
آزیتا    تیزنوبیک
اساتید راهنما:دکتر زهره خاکبازان، دکتر مهرناز گرانمایه
 تبیین فرآیند شکل گیری رضایتمندی از زایمان در زنان: طراحی مدل
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1398
فاطمه محمد ابراهیم
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر شمسه العور
اساتید مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری ، دکترالجیفوت  معمر
تجربه زیسته زنان از سقط مکرر در امارات متحده عربی: یک مطالعه پدیدار شناسی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1398
مریم محمد ابراهیم
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر شمسه العور
اساتید مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری ، دکترالجیفوت  معمر
تجربه زیسته ناباروری در زنان امارات متحده عربی: یک مطالعه پدیدار شناسی
رساله دکتری بهداشت باروری


(abstract)
 

1398
الهام رضایی
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم- دکتر آرمین زارعیان
استاد مشاور: دکتر سیده طاهره  فایزی
طراحی و روانسنجی ابزار سلامت باروری در زنان متاهل مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1398
مریم عزیزپور
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده،
دکتر نورالدین محمدی
استاد مشاور، دکتر ابوعلی ودادهیر
 تبیین تجربه زیسته زنان پس از اقدام به خودکشی: یک مطالعه پدیدارشناسی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1397
پروانه رضاسلطانی
استاد راهنما: دکتر محمدعلی چراغی
دکتر ابوعلی ودادهیر
استاد مشاور: دکتر زیبا تقی زاده
دکتر سید حسین صمدانی فرد
فرآیند شکل گیری دغدغه های والدین درخصوص رشد جسمی/قدی نوجوانان خود: پژوهشی با نظریه ی مبنایی هم ساخت گرایانه
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1397
ندا ناظم اکباتانی
اساتید راهنما:دکترزهرا بهبودی مقدم، دکتر آرمین زارعیان
اساتید مشاور:دکترناهیددهقان نیری ، دکترودادهیر
 طراحی، اعتباریابی و اجرای  ابزارسنجش آزار زنان درمحیط کار: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1397
مریم کشاورز
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم ، دکتر محمد شریعتی
استاد مشاور: دکتر عباس عبادی 
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار تمایل، نگرش و انتظارات جوانان ایرانی در مورد  ازدواج: یک مطالعه اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری


(abstract)
 

1397
بیتا فریدونی
اساتید راهنما :دکتر زهرا بهبودی مقدم  ، دکتر محسن صفاری
استاد مشاور : دکتر علی منتظری
 طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه آموزشي ارتقای کيفيت زندگي بر اساس الگوي پرسيد – پروسید در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1397
مهشيد طاهری
اساتيد راهنما:دکتر زيبا تقی زاده
دکتر اميرحسين تکيان
استاد مشاور:دکتر ناهيد جعفری
ارائه يک برنامه شواهد محور قابل ادغام در نظام سلامت ايران جهت پيشگيری از ترومای روانی زايمان: يک مطالعه چند مرحله ای
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1397
شیوا سیه بازی
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر علی منتظری
استاد مشاور :دکتر راضیه معصومی
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار اختصاصی سنجش کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی: یک مطالعه ترکیبی متوالی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract
)
 
۱۳۹۷
فائزه غفوری
اساتید راهنما:دکتر ناهید دهقان نیری- دکتر زهره خاکبازان
اساتید مشاور:دکتر محمود هدایت‌نژاد-دکتر حمید حقانی
 تبیین نگرانی‌های سلامت باروری زنان مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس: طراحی و اجرای مداخله‌
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1397
آرزو پیرک
استاد راهنما: دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور: دکتر زهره خاکبازان
 تببین فرایند پشیمانی بعد از طلاق در زنان: ارائه مدل نظری
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
1397
صفورا طاهری
اساتید راهنما:خانم دکتر زیبا تقی زاده ،آقای دکتر محمود طاووسی
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار اختصاصی سنجش سواد سلامت مادری در دوران بارداری: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
1397
افروز مردی
اساتید راهنما:
دکتر زهرا بهبودی مقدم
دکتر عباس عبادی
استاد مشاور
شیرین شهبازی صیقلده 
طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار سلامت باروری در زنان متاهل نوجوان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 


1396
مریم اردیبهشتی خیابان
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم
دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور:دکتر مریم اسماعیلی
تبیین فرایند مادری در دانشجویان : ارایه مدل نظری
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1396
 
سودابه آقابابایی
اساتيد راهنما:دكتر زيبا تقي زاده
دكتر محمدعلي چراغي
تعیین و تبیین ادراک خطر مرتبط با سن مادر در بارداری و ارائه راهبردهای مناسب براساس نتایج پژوهش: یک مطالعه ترکیبی توضیحی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
 
1396
منصوره رفایی
استاد راهنما:دکتر زهره خاکبازان
اساتید مشاور:دکتر ناهید دهقان نیری،دکتر مینو پاک گوهر
 تبیین رفتار غربالگری منظم سرطان دهانه رحم، ارائه مدل
رساله دکتری بهداشت باروری


(abstract)
 

1396
پروین یدالهی
استاد راهنما : دکتر  زیبا تقی زاده
دکتر عباس عبادی
استاد مشاور : دکتر محسن دهقانی
 تبیین  مفهوم  درد زایمان : طراحی و اعتبار یابی ابزار سنجش ادراک درد زایمان
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1396
اکرم پیمان
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودي مقدم
دکتر ناهید دهقان نیری
 تجربه زیسته ماماها از دادرسی در خطاهای حرفه ای
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
 
1395
سمیرا شهباززادگان
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر شهرزاد غیاثوندیان
استاد مشاور:دکتر محمود شمشیری 
تبیین تجربه مادری در زنان نابینا: یک مطالعه پدیده شناسی هرمنیوتیک
رساله دکتری بهداشت باروری
(abstract)

1395
راضیه باقرزاده
اساتید راهنما :دکتر تقی زاده , دکتر عبادی
اساتید مشاور :دکتر پوررضا ,دکتر کاظم نژاد
طراحی و روانسنجی پرسشنامه تعارض کار – خانواده زنان شاغل متأهل
رساله دکتری بهداشت باروری


(abstract)
 

1395
زینب توکل
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم، دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
اساتید مشاور: آقای دکتر نیکزاد عیسی زاده،دکتر مریم اسماعیلی
 تبیین فرآیند شکلگیری رضایت زناشویی و ارایه مدل
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1395
منصوره یزدخواستی
استاد راهنما:دکتر رضا نگارنده
استاد مشاور:دکتر زهرا بهبودی مقدم
 تبیین فرایند شکل گیری توانمندی زنان در مدیریت یائسگی: طراحی مدل نظری
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1395
شهلا خسروی
اساتيد راهنما:دكترحسن افتخار اردبيلي ،دكتر باقر لاريجاني
اساتيد مشاور:دكترسحرناز نجات
دكترعليرضا نيكبخت 
تبيين تجربه زندگي با آندروپوز در مردان و ارائه راهكارهاي مداخله‌اي ارتقائ سلامت
رساله دکتري بهداشت باروري

(abstract)

 

1394
سارا اسمعیل زاده ساعیه
استاد راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر علیرضا نیکبخت نصر آبادی
استاد مشاور:دکتر عباس عبادی
دکتر مینو محرز 
طراحی و روانسنجی  ابزارسلامت باروری در  زنان اچ آی وی مثبت: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1394
سهیلا پیرداده بیرانوند
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر مهوش صلصالی
استاد مشاور:دکتر حمید علوی مجد
 تبیین چگونگی ترس از زایمان طبیعی و تعیین عوامل مرتبط با آن در زنان نخست باردار
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 


1394
زهره خلجی نیا
اساتید راهنما: دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد مشاور: دکترمینو محرز
 تجربه زیسته بارداری درزنان HIV مثبت
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1394
سیمین منتظری
استاد راهنما: دکتر نورالدین محمدی
استاد مشاور: دکتر حسن افتخار اردبیلی
استاد مشاور: دکتر جواد علاقبندراد
 تجربه زیسته مادران نوجوان از بارداری
رساله دکتري تخصصي بهداشت باروری

(abstract)

 

1394
فرشته بهمنش
استاد راهنما: دکتر زیبا تقی زاده
دکتر ابوعلی ودادهیر
اساتید مشاور: دکتر عباس عبادی
دکتر ابوالقاسم پوررضا
دکتر محم جلال عباسی شوازی
 رفتارهای باروری زنان در الگوهای همسرگزینی: مطالعه ترکیبی توضیحی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1394
فهیمه رنجبر
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم و دکتر محمد مهدی آخوندی
استاد مشاور: دکتر لیلی بریم نژاد 
تجربه زیسته زنان باردارشده با استفاده از روش های کمک باروری
رساله دکتری بهداشت باروری
   
(abstract)

 
 
1394
فاطمه یاری
اساتید راهنما:دکتر زهرا بهبودی مقدم،دکتر سرور پرویزی
استاد مشاور: دکتر ناهید دهقان نیری 
طراحی و اجرای برنامه سلامت باروری برای دانشجویان مؤنث دانشکده علوم پایه دانشگاه لرستان: مطالعه ای با رویکرد اقدام پژوهی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 

1394
مریم قراچه
اساتید راهنما: دکتر نورالدين محمدي، دکتر حمید عمادی کوچک
تجربه زیسته زنان HIV مثبت از خشونت خانگی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1394
لیلا امیری فراهانی
اساتید راهنما: دکتر زیبا تقی زاده، دکتر محسن اسدی لاری
استاد مشاور: دکتر سرور پرویزی
 اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقا فعالیت جسمانی در زنان: اقدام پژوهی ترکیبی 
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1394
زهرا شاهواری
اساتید راهنما: دکتر زهره پارسا یکتا، دکتر فیروزه رئیسی
اساتید مشاور: دکتر عباس عبادی، دکتر انوشیروان کاظم نژاد
طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش رضایت جنسی در زنان متأهل
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 

1394
شیرین شهبازی صیقلده
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی- دکتر سیدرضا مجد زاده
استاد مشاور: دکتر عباس عبادی- دکتر رویا کلیشادی 
طراحی و روانسنجی پرسشنامه سنجش عوامل شروع مصرف قلیان در زنان: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)
 

1393
فرزانه سلطانی
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرایی
اساتید مشاور: دکتر محمد علی چراغی-  دکتر عباس عبادی
مشاور آمار:دکتر عباس رحیمی فروشانی
عوامل خطرساز و محافظت کننده مرتبط با رفتارهای پرخطر نوجوانان:
یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 

1393
فاطمه باكوئي
استاد راهنما: دكتر اعظم بحيرائي
استاد مشاور: دكتر عيسي محمدي
تحليل و تبيين سرمايه اجتماعي و وضعيت سلامت زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی متوالي توضيحي
رساله دكتري بهداشت باروري

(abstract)

 

1393
 
الهام خوری
استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی
اساتید مشاور:  دکتر فضل الله احمدی،دکتر فضل الله غفرانی پور
دکتر عباس رحیمی فروشانی 
نگراني هاي سلامتی نوجوانان و ارائه راهبردهاي کاهش آن: يک مطالعه ترکيبي
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)


1393
ستاره همامی
اساتید راهنما: دکتر علی منتظری ،دکتر حسن افتخار اردبیلی
اساتید مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی ،دکتر یوسف کریمی ،دکتر مهدی مشکی
استاد آمار : دکتر سحرناز نجات
نگرش های نقش جنسیتی در زندگی خانوادگی : طراحی و روانسنجی     یک ابزار فرهنگ مدار در جامعه ایرانی

  رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)


1393 
اشرف کاظمی
استاد راهنما: دکتر فاطمه رمضان زاده و دکتر پروانه یاوری
استاد مشاور: دکتر محمد حسین نصر اصفهانی، دکتر سحر ناز نجات، دکتر عباس رحیمی، دکتر علی اکبر صبور
بررسی ارتباط شیوه زندگی زنان با استرس اکسیداتیو مایع فولیکولی و نتایج آزمایشگاهی روش های کمک باروی در مرکز باروری و ناباروری اصفهان
(رساله دکتری)

(abstract) 


1391
ناهید جوادی فر
استاد راهنما: دکتر فرشته مجلسی
استاد مشاور: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی، دکتر علی منتظری
استاد آمار: دکتر سحرناز نجات
طراحی و روانسنجی ابزار جهت بررسی تجربه انطباق با نقش مادری در زنان نخست زای ایرانی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)


1391
مژگان میرغفوروند
استاد راهنما:دکتر اعظم بحیرایی
استاد مشاور:دکتر عیسی محمدی
دکتر سکینه محمد علیزاده
استاد آمار:دکتر سحر ناز نجات
رفتارهاي ارتقادهنده سلامت و حمايت اجتماعي در زنان سنين باروري: یک مطالعه ترکیبی
رساله دکتری بهداشت باروری

(abstract)

 
1390

زینب حمزه گردشی

استاد راهنما: دکتر اعظم بحیرائی ، دکتر محمد رضا محمدی

استاد مشاور : دکتر عیسی محمدی

استاد آمار: دکتر سحرناز نجات
 رفتارهای پرخطر نوجوانان و طراحی راهبردهای بهبود دهنده شایع ترین رفتار پرخطر: یک مطالعه ترکیبی متوالی توضیحی
رساله دکترای بهداشت باروری

(abstract)


1390
زهرا بهبودی مقدم
استاد راهنما:حسن افتخار اردبیلی
استاد مشاور:فاطمه رمضان زاده 
خشونت خانگی در زنان نابارور ، تحلیل عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهای مناسب پیشگیری
رساله دکترای بهداشت باروری

(abstract)


1389