پست الکترونیکی:  fnm@tums.ac.ir
fnm-pr@tums.ac.ir
تلفن تماس:61054117 -66925565

شرح وظایف:
 

- جمع آوري اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعاليتهاي دانشکده و انتشار آنها از طريق وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات بمنظور آگاهي مردم از پيشرفت ها و نتايج فعاليتهاي دانشکده

-  تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها و برنامه هاي تبليغاتي وانتشاراتي

- مطالعه سايت دانشگاه علوم پزشكي تهران و سايت هاي مرتبط با حوزه فعاليت دانشكده پرستاري و مامايي و انعكاس اخبار در سايت دانشكده

- انجام امور مربوط به برگزاري کنفرانس هاي خبري و انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي

- حضور در مراسم ها و تهيه گزارش، عكس و فيلم براي سايت دانشكده و دانشگاه

-به روز رساني اخبار سايت دانشكده و انعكاس اخبار دانشكده به دانشگاه

-كنترل و ملاحظه صندوق پست الكترونيك دانشكده و ارجاع نامه ها به افراد مرتبط

-تدوين و توزيع نشريات تبليغاتي و بولتن هاي داخلي الكترونيكي

-تهيه اعلاميه، اطلاعيه و بروشورهاي رويدادهاي مختلف دانشکده

-دريافت و انعكاس اخبار صورتجلسات و رويدادهاي واحدهاي مختلف دانشكده