مدیر روابط عمومی: خانم شیما سادات عطری

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
پست الکترونیکی:  fnm@tums.ac.ir

fnm-pr@tums.ac.ir
تلفن تماس:61054117 -66925565
 

شرح وظایف:

-        جمع آوري اطلاعات و اخبار مربوط به اقدامات و فعاليتهاي دانشکده و انتشار آنها از طريق وسايل ارتباط جمعي و مطبوعات بمنظور آگاهي مردم از پيشرفت ها و نتايج فعاليتهاي دانشکده

-        تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها و برنامه هاي تبليغاتي وانتشاراتي

-        مطالعه سايت دانشگاه علوم پزشكي تهران و سايت هاي مرتبط با حوزه فعاليت دانشكده پرستاري و مامايي و انعكاس اخبار در سايت دانشكده

-        انجام امور مربوط به برگزاري کنفرانس هاي خبري و انجام مصاحبه هاي مطبوعاتي

-        حضور در مراسم ها و تهيه گزارش، عكس و فيلم براي سايت دانشكده و دانشگاه

-        به روز رساني اخبار سايت دانشكده و انعكاس اخبار دانشكده به دانشگاه

-        كنترل و ملاحظه صندوق پست الكترونيك دانشكده و ارجاع نامه ها به افراد مرتبط

-        تدوين و توزيع نشريات تبليغاتي و بولتن هاي داخلي الكترونيكي

-        تهيه اعلاميه، اطلاعيه و بروشورهاي رويدادهاي مختلف دانشکده

-        دريافت و انعكاس اخبار صورتجلسات و رويدادهاي واحدهاي مختلف دانشكده