دانشکده پرستاری و مامایی 
بازنگری برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

 

اعضای محترم هیأت علمی و آموزشی ، دانشجویان گرامی 

با احترام ، نظر به این که بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه هیأت ممتحنه ،ارزشیابی و برنامه ریزی رشته پرستاری مورخ 1395/9/21،  مسئولیت بازنگری برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی به این دانشکده سپرده شده است و با عنایت به اهمیت کسب نظرات ارزشمند کلیه ذی نفعان رشته شامل اساتید ، دانشجویان و دانش آموختگان ، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرم های نظر سنجی مربوطه ذیل اقدام نموده و فرم تکمیل شده را حداکثرتا 17 بهمن ماه 1395 به آدرس پست الکترونیکی sh-pashaeipour@sina.tums.ac.ir ارسال فرمایید. 

 

فرم نظرسنجی در خصوص برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی (اساتید)

فرم نظرسنجی در خصوص برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی( دانشجویان )

ارزشیابی برنامه درسی  (پرسشنامه مسئولین و اساتید دانشکده )

ابزار ارزشیابی برنامه درسی  مقطع کارشناسی ارشد ( دوره نظری) ( دانشجویان )

ابزار ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد ( دوره بالین) ( دانشجویان)

ابزار ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد ( دوره پژوهشی) ( دانشجویان )


 

با تشکر 
کمیته بازنگری