آئین نامه های اعضاء هیأت علمی

**جدید**                                                                                                                         **جدید**

دستورالعمل بازنگری شده ترفیع اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مصوب یکصد و چهل و پنجمین نشست دوره چهارم هیأت رئیسه مورخ 95/11/10 
لازم الاجرا از 96/1/1

نامه - دستورالعمل اجرائی ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه

نامه- ماده 1 آیین نامۀ ارتقاء اعضای هیات علمی

فرم گزارش فعالیت های فرهنگی اعضای هیات علمی

فرم درخواست مجوز دوره های کوتاه مدت فرهنگی

آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی کشور

نامه ابلاغ آیین نامه اعضای هیات علمی

مصوبه اصلاحی آیین نامه در صورتجلسه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات مرکزی وزارت بهداشت
متن اصلاحی آیین نامه

                                                                                                                            **جدید**

آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی کشور
  ارائه مدرک زبان انگلیسی  

    اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آئین نامه مصوب یکصدو پنجاه و هفتمین جلسه هیأت ممیزه مرکزی

   آئین نامه نحوه بکارگیری هیأت علمی پرستاری مستقر در بالین
95/4/14