آئین نامه های اعضاء هیأت علمی


جدول ارتقاء ( گزارش فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي ) 

نامه - دستورالعمل اجرائی ماده یک آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه

نامه- ماده 1 آیین نامۀ ارتقاء اعضای هیات علمی

دستورالعمل اجرایی

فرم گزارش فعالیت های فرهنگی اعضای هیات علمی

فرم درخواست مجوز دوره های کوتاه مدت فرهنگی

گواهی  دوره آموزش کوتاه مدت فرهنگی
 

آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی کشور

نامه ابلاغ آیین نامه اعضای هیات علمی

مصوبه اصلاحی آیین نامه در صورتجلسه یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات مرکزی وزارت بهداشت
متن اصلاحی آیین نامه

**جدید**                                                                                                                              **جدید**

آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی علوم پزشکی کشور
  ارائه مدرک زبان انگلیسی  

**جدید**                                                                                                                               **جدید**

اصلاحیه شیوه نامه اجرایی آئین نامه مصوب یکصدو پنجاه و هفتمین جلسه هیأت ممیزه مرکزی

** جدید**                                                                                                                          ** جدید**
آئین نامه نحوه بکارگیری هیأت علمی پرستاری مستقر در بالین
95/4/14