پگاه شیران نوجی                                                                   تاریخ آخرین اصللاح: 98/04/04                                                                                 
                                                                                                               

مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي :کارشناس
گروه آموزشي : بهداشت مادر و کودک
  پست الكترونيك:
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 
سوابق تحصيلي
 
 کارشناس ارشد مامایی- علوم پزشکی ایران 1378
کارشناس مامایی- علوم پزشکی مشهد-1374
کاردان مامایی- علوم پزشکی اهواز 1367
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • بررسی ارتباط بین نگرش و عملکرد زنان باردار در مورد روابط جنسی دوران بارداری در مراجعین مراکز بهداشتی درمنی شهرستان اسلامشهر1377
 • مشاور پایان نامه :بررسی تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر ارتباط بین فردی ماماهای شاغل در بیمارستان های شهر کرمان در سال 1393 دانشجو:حمیده محسنی
 
سمت هاي اجرايي
 
 • مربی آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی از سال90
 •  مربی رابطین بهداشت مرکز بهداشتی درمانی حسن اباد 1385-1390
 •  سرپرست پایگاه بهداشتی درمانی انبیا- شبکه بهداشت اسلامشهر1378-1385                                                                    
 • مامای مراکز بهداشتی در مانی اسلامشهر(استخدام رسمی) 1374-1378
 • کار دان بهداشت خانواده-ستاد شبکه بهداشت اسلامشهر(استخدام رسمی) 1370-1373
 • ماما(دوره خارج از مرکز) بیمارستان شهید بهشتی قروه 1368
 • ماما(طرح نیروی انسانی) بیمارستان 7 تیر دورود1367


عضويت در مجامع علمی- حرفه ای
 
 • نظام پزشکی از سال 1374
 
جوايز و گرانت ها
 
 • jتقدیرنامه از رییس دانشکده جناب دکتر نیکبخت 97/12/21
 • تقدیر تامه از معاونت آموزشی دانشکده ،جناب دکتر شهسواری 9/8/97
 • تقدیر نامه از معاونت فرهنگی دانشگاه 13/3/96
 • تقدیر نامه ازمعاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه  سال 94
 • مامای نمونه دانشگاه علوم پزشكي تهران سال1389......
 • تقدیر نامه از وزیر بهداشت 11/9/86
 • تقدیر نامه از وزیر بهداشت 2/2/73
 • تقدیر نامه ازقائم مقام ریاست دانشگاه در ستاد بحران منطقه زلزله زده بم 21/12/82
 • تقدیر نامه ازمعاونت بهداشت 23/9/90
 • تقدیر نامه ازمعاونت سلامت  23/9/89
 • تقدیر نامه ازمعاونت سلامت  2/10/88
 • تقدیر نامه ازمعاونت سلامت  7/11/87   
 • تقدیر نامه ازمعاونت سلامت  5/9/86
 • تقدیر نامه ازمعاونت سلامت و مدیر گروه بهداشت خانواده 13/2/85
 • تقدیر نامه ازمعاونت سلامت86 /23/9
 • تقدیر نامه ازمعاونت سلامت  10/9/83
 • تقدیر نامه ازمعاونت امور بهداشتی و مدیر گروه بهداشت خانواده وتغذیه  20/12/81
 • تقدیر نامه ازرئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی   5/9/85
 • تقدیر نامه ازمدیر کل سلامت خانواده و جمعیت 6/11/83
 •  تقدیر نامه ازرئیس اداره بهداشت امور مستضعفان 4/7/83
 • تقدیر نامه ازمدیر کل خدمات درمانی 15/2/80
 • تقدیر نامه ازسرپرست شبکه بهداشت و درمان دورود 29/1/68
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 28/11/82
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 9/9/83
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 13/10/84
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 21/1/85
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر31/1/85
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 3/5/85
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 4/5/85
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر22 /6/85
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 14/12/85
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 15/2/86
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 31/4/86
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر22/9/86
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر 16/2/87.
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر9/10/87
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر15/2/88
 • تقدیر نامه ازمدیر شبکه بهداشت  و در مان اسلامشهر10/2/90
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • سمینار جایگاه بهداشت جنسی در باروری و ناباروری    5/12/83     (پوستر)
 • پژوهشکده ابن سینا
   
 
كتابها
 
 • شیران نوجی پ .مراقبتهای پره ناتال : انتشارات آوای قلم.تهران،1392
 
علایق پژوهشی
 
 • بهداشت باروری
 • بهداشت خانواده
 • بهداشت مادر و کودک

 

دورههای گذرانده شده

  
1  ICDL(مفاهيم پايه - ويندوزwindows) 1903/203222 20 1383/11/16  1383/11/16  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
2  مديريت كيفيت جامع 1-87 8 1384/08/11  1384/08/11  بهبود مديريت مديريت آموزش وپژوهش
3  احكام و مسائل فقهي 1-85 24 1384/11/02  1384/11/11  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
4  طرح ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداري 1-84 12 1384/11/14  1384/11/14  شغلي-اختصاصي مديريت آموزش وپژوهش
5  آئين نگارش و مکاتبات اداري 1803/62311 24 1384/11/28  1384/11/28  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
6  آشنايي با اينترنت 1-80 12 1385/03/02  1385/03/09  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
7  واژه پردازيWORD 1903/85791 26 1385/03/27  1385/04/13  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
8  زايمان بدون درد 621/103096 11 1385/04/17  1385/04/19  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
9  صفحات گستردهEXCEL   26 1385/04/27  1385/05/15  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
10  بانكهاي اطلاعاتيACCESS 1903/85791 26 1385/05/21  1385/06/11  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
11  ترويج و توسعه فرهنگ نماز 1-85 28 1385/06/07  1385/06/28  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
12  ارائه مطالبPOWER POINT 1903/85791 20 1385/06/14  1385/06/28  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
13  بيماريهاي پستان 621/103096 12 1385/06/29  1385/06/30  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
14  ديابت و حاملگي 621/103096 6 1385/08/24  1385/08/24  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
15  سومين كنگره كشوري پيشگيري و كنترل بيماري هاي غيرواگير 6/8106/آ 24 1385/09/04  1385/09/06  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
16  نيازسنجي در برنامه آموزش سلامت 621/103096 18 1385/10/27  1385/10/28  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
17  امر به معروف و نهي از منكر 1-85 24 1385/11/12  1385/11/20  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
18  طرح معرفت بسيج 1803/90367 8 1386/03/16  1386/03/29  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
19  دوره آموزش مقدماتي بسيج   72 1386/03/16  1386/03/30  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
20  همايش سراسري پريناتولوژي ايران 6/75156/آ 24 1386/04/05  1386/04/08  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
21  علم و دين 1-86 24 1386/04/09  1386/04/20  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
22  آموزش سيره نبوي 1-86 24 1386/04/27  1386/04/29  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
23  همايش مراقبت بيماريهاي قابل انتقال از طريق آب و غذا 6/68416/آ 8 1386/05/31  1386/05/31  شغلي-اختصاصي آموزش مداوم جامعه پزشكي
24  گزارش نويسي 1-86 20 1386/05/31  1386/06/02  عمومي مديريت آموزش وپژوهش
25  the royan international twin congress: 8th congress on reproductive biomedicine & 3rd congress on s 6/75358/A 18 1386/06/14  1386/06/16  شغلي-اختصاصي آموزش مداوم جامعه پزشكي
26  آزمون آموزش خلاصه سازي مكاتبات و نوشته‌هاي اداري 1-86 12 1386/06/14  1386/06/16  شغلي-اختصاصي مديريت آموزش وپژوهش
27  آموزش روش هاي مختلف پيشگيري از بارداري 4/40737/الف 24 1386/08/05  1386/08/05  عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران
28  کنفرانس ايدز   6 1386/08/20  1386/08/20  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
29  اولين همايش بين المللي پرستاري سرطان آسيا-اقيانوسيه 6/203920/آ 18 1386/08/24  1386/08/25  شغلي-اختصاصي آموزش مداوم جامعه پزشكي

30  روش آموزش رابطين بهداشت 621/54151 16 1386/10/02  1386/10/02  شغلي-اختصاصي آموزش مداوم جامعه پزشكي
31  سمپوزيوم اخلاق پزشكي در زمينه اهدا جنين 6/323178/آ 4 1386/10/13  1386/10/13  شغلي-اختصاصي آموزش مداوم جامعه پزشكي
32  غربالگري بيماريهاي شايع سرطانهاي زنان 4/40737/الف 20 1387/05/22  1387/05/22  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
33  آموزشهاي لازم در زمينه بيماريهاي عفوني 4/40737/الف 20 1387/05/28  1387/05/28  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
34  توكسوپلاسموز 4/40737/الف 20 1387/11/12  1387/11/15  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
35  اورژانسهاي مامايي و زايمان: سقط جنين  4/40737/الف 16 1387/11/12  1387/11/15  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
36  اورژانس هاي مامايي و زايمان: اكلامپسي و پره اكلامپسي 4/40737/الف 16 1388/05/17  1388/05/28  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
37  ديابت  4/40737/الف 16 1388/05/17  1388/05/28  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
38  كنفرانس يكروزه آنفولانزاي نوع(A(H1N1 141/1897 6 1388/08/03  1388/08/03  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
39  پروپوزال نويسي در تحقيقات HSR(مقدماتي) 110/8113/ص/88 24 1389/01/20  1389/01/28  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
40  پرووزال نويسي (HSR) پيشرفته 110/8113/ص/88 24 1389/01/20  1389/01/28  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
41  تفسير آيات برگزيده قرآن كريم (طرح دقايقي با قرآن) 200/1/30432 28 1389/05/23  1389/06/17  عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران
42  پيشگيري و کنترل کمبود ريزمغذي ها  141/448 12 1389/07/26  1389/07/27  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران

43  تكنولوژي آموزشي 110/5606/ص/89 5 1389/08/09  1389/08/09  شغلي-اختصاصي موسسه بين المللي فناوري اطلاعاتت نانونت
44  دوره مدون بيماري هاي مقاربتي 6/101982 6 1389/09/21  1389/09/21  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
45  سمينار عفونت هاي حاد تنفسي 141/1023 16 1389/10/16  1389/10/17  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
46  همايش کشوري کنترل عفونت و مقاومت به داروهاي ضدميکروبي 102910 5 1390/01/22  1390/01/22  شغلي-اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي تهران
47  spss مقدماتي  110/12723/د/90 20 1390/10/06  1390/11/30  شغلي-اختصاصي  دانشگاه علوم پزشكي تهران
48  زبان انگليسي، Basic Medical Terminology ،سطح يک 110/12723/د/90 25 1390/10/06  1390/11/30  شغلي-اختصاصي  دانشگاه علوم پزشكي تهران
49  پرونده الکترونيک سلامت 110/12723/د/90 18 1390/10/06  1390/11/30  شغلي-اختصاصي  دانشگاه علوم پزشكي تهران
50  آزمايشات کاربردي در مامايي (1) 110/1272 3/د/90 16 1390/10/06  1390/11/30  شغلي-اختصاصي  دانشگاه علوم پزشكي تهران
51  اصول طراحي پرسشنامه (1) در مطالعات علوم پزشکي 110/12723/د/90 16 1390/10/06  1390/11/30  شغلي-اختصاصي  دانشگاه علوم پزشكي تهران


53-   آزمايشات کاربردي در مامايي(2)                                اسفند   1390   دانشگاه علوم پزشكي تهران
54- spss  پیشرفته                                                        اسفند 1390     دانشگاه علوم پزشكي تهران
55- اصول طراحي پرسشنامه در مطالعات علوم پزشکي (2)      اسفند1390     دانشگاه علوم پزشكي تهران 
56- زبان انگليسي، Basic Medical Terminology ،سطح دو       اسفند 1390    دانشگاه علوم پزشكي تهران
57- سلامت کار کنان حرفه های پزشکی                                  بهار 91      دانشگاه علوم پزشكي تهران
58- کارگاه پیشگیری و کنترل کمر درد همراه با ورزش درمانی 11/11/90          دانشکده پرستاری و مامایی
59- کارگاه دو روزه  بهداشت باروری در حوادث غیر مترقبه       خرداد 91          دانشکده پرستاری و مامایی
60- کارگاه تفکر انتقادی                                                      خرداد 91    دانشکده پرستاری و مامایی
61- - کارگاه دو روزه  آزمون سازی در مطالعات کمی                    تیر91        دانشکده پرستاری و مامایی
62- همایش حمایت های روانی در بلایا                                  19/8/90     دانشگاه علوم پزشكي تهران
63- دوازده دوره کلاس مکالمه زبان انگلیسی     سال87                            جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكي ایران
64- دوره امادگی آزمون    MCHE            ،سال86                                   جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشكي ایران
65- کلاس مکالمه زبان انگلیسی               سال84                                آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه
66- کلاس ترجمه متون تخصصی زبان انگلیسی           شهریور ومهر84،        دانشگاه علوم پزشكي تهران
67- دوره ICDL                                                    پاییز 84                  آموزشگاه هوش برتر
68- سمینار 2 روزه بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن 21/8/84                   معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران
69-اولین همایش غربالگری بیماریهای متابولیک نوزادان   28 /8/86                معاونت سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران
70- همایش اصول پیشگیری و کنترل بیماری آنفولانزای مرغی   23/3/85        دانشکده پرستاری و مامایی
71- کارگاه مراقبت های ادغام یافته کودک سالم             12/10/86           شبکه بهداشت اسلامشهر 
72- کارگاه مراقبت مادر باردار                                   2/9/84                شبکه بهداشت اسلامشهر
73- همایش سالمندی                                                 7/7/84          شبکه بهداشت اسلامشهر 
74- کارگاه ارتقاء سلامت با تکیه بر تغذیه سالم و کنترل وزن      16/9/84      شبکه بهداشت اسلامشهر 
75- سمینار ترویج تغذیه با شیر مادر                            10/5/84             دانشگاه علوم پزشكيشهید بهشتی
76- کارگاه بلایای طبیعی                                          24//9/84          شبکه بهداشت اسلامشهر 
77-کارگاه پویایی گروه                                              7/10/84            شبکه بهداشت اسلامشهر            
78- کارگاه مهارتهای زندگی                                      23/8/84             شبکه بهداشت اسلامشهر 
79- دوره باز آموزی ارتقاء مهارت کار گذاری IUD  pregna 3 /9/83                شرکت نیک رهنما کار
80- کارگاه آشنایی با نحوه فعالیت مدرسه مروج سلامت     24/5/84           شبکه بهداشت اسلامشهر 
81- همایش بیماریهای مشترک انسان و حیوان               22/4/84             شبکه بهداشت اسلامشهر 
82- کارگاه کم کاری مادر زادی تیروئید                       6/4/84                 شبکه بهداشت اسلامشهر
83- کارگاه 2 روزه نظام مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، پاییز 83   معاونت سلامت
84- کارگاه 3 روزه بهبود رشد و تغذیه کودکان               18/11/83            معاونت سلامت
85- مهارت مفاهیم فن آوری اطلاعات                           3/11/83            معاونت سلامت  
86- کارگاه مراقبت مادران                                         7/7/81              معاونت امور بهداشتی  
87- سمینار آموزشی ARI                                         29/11/80           معاونت امور بهداشتی  
88- کارگاه 5 روزه شیر مادر    31/2/79                                             معاونت امور بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
89- کارگاه 3 روزه تکنولوژی آموزشی،پویایی گروه وبرنامه ریزی آموزش بهداشت،اردیبهشت 79   شبکه بهداشت اسلامشهر
90- سمینار جایگاه بهداشت جنسی در باروری و ناباروری    5/12/83       پژوهشکده ابن سینا
91-THE FOURTH ASIAN FAMILY HEALTH SCIENTIFIC CONGRESS  2008
92-اجستجو در موتورهای جستجو        16ساعت  15/11/91              دانشگاه علوم پزشکی تهران
93-اختلالات روانپزشکی در بارداری   10 ساعت 5/12/91                   دانشگاه علوم پزشکی تهران
94-       medical conversation(1) 25ساعت 5/12/91                    دانشگاه علوم پزشکی تهران
95-روش مقاله نویسی درISI               12ساعت      5/12/9          دانشگاه علوم پزشکی تهران
96-writing principles(1)     شانزده ساعت  ،    5/12/9                دانشگاه علوم پزشکی تهران
97-نشست هم اندیشی استادان(سبک زندگی) 8 ساعت 3/11/9    نهادنمایندگی مقام معظم رهبری
98-آشنایی با روش تحقیق     10 ساعت   30 /10/ 91و 1/11/91     دانشکده پرستاری و مامایی
99- کارگاه یک روزه معنویت در بهبود    19/4/91                           دانشکده پرستاری و مامایی
100-کارگاه روش تحقیق متا آنالیز در پژوهش  10 ساعت ،آذر 91      
دانشکده پرستاری و مامایی
101-کارگاه علم سنجی 6/4/97 دانشکده پرستاری و مامایی
102-شرکت در کارگاه آشنایی با ارتباط با صنعت     5/2/97                            دانشکده پرستاری و مامایی