زهرا مختاری                                                                                                                                            تاریخ آخرین اصلاح : فروردین 98
                                                                                                               

مشخصات فردي
 
مرتبه دانشگاهي : هیات آموزشی
گروه آموزشي : گروه پرستاری کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان
سال تولد:
پست الكترونيك: zahramokhtari2011@gmail.com
تلفن : +98 (21) 61054204
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 
سوابق تحصيلي
 
 • PHD پرستاري  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران تهران   ایران    1397
 • كارشناسي ارشد پرستاري ،        دانشگاه علوم پزشكي گيلان ايران 1385
 • کارشناسی پرستاری       |،دانشگاه علوم پزشکی لرستان ایران       1374
 • حقوق    کارشناسی ،      دانشگاه آزاد جمهوری اسلامی     ایران    1386
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • تبیین فرآیند حمایت از پرستاران به عنوان قربانی دوم خطا (طرح مصوب پژوهشی )
 • بررسي نحوه مراقبتهاي بهداشتي ارائه شده به كودكان زير يكسال در مراكز بهداشتي شهري رشت سال 1384- 1383(طرح مصوب پژوهشی )

سمت های اجرایی

 • مدیر پرستاری بیمارستان علی اصغر
 • سوپروايزر در گردش بيمارستان بهرامي
 • سرپرستار بخش picu بيمارستان بهرامي
 • پرستار بالینی در بخشهای اورژانس- سی سی یو- کلیه – اتاق عمل جراحی، قلب و کودکان-PICU  نوزادان- NICU
 
 
عضويت در مجامع علمی- حرفه ای


 • عضو انجمن علمی پرستاری
 
جوايز و گرانت ها
 
 • پرستار نمونه   1387
 •  تقدیر وتشکر از معاونت پرستاری دانشگاه در سال1388
 • تقدیر نامه از مدیریت بیمارستان در سال 1389
 •   تقدیر از طرف مدیره پرستاری دانشگاه 1390
 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • داراي دو طرح پژوهشی منبعث از پایان نامه هاي مقطع ارشد پرستاري و دکتري پرستاري
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • بررسی عفونت هلیکوباکتر پیلوري و ارتباط آن با گاستریت در بیماران با  تظاهرات فوقانی گوارش مراجعه کننده به مطبهاي خصوصی شهر تهران سال 1384  ارایه پوستر در پانزدهمین کنگره بین المللی  بیماریهاي عفونی و گرمسیري ایران
 • بررسی مقایسه اي میزان ابتلاء به افسردگی در نوجوانان سالم و نو جوانان مبتلا به دیابت مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران در سال 1383  ارایه پوستر در چهارمین همایش پرستاري کودکان همزمان با هجدهمین کنگره بین المللی بیماریهاي کودکان
 • سوء تغذیه و یایش رشد   ارایه پوستردر  دومین  همایش پرستاري کودکان همزمان با  شانزدهمین کنگره کنگره بین المللی بیماریهاي کودکان
 • سخنرانی در کارگاه مراقبت از کودکان در حال احتضار در دومین  همایش پرستاري کودکان همزمان با  شانزدهمین کنگره کنگره بین المللی بیماریهاي کودکان
 • بررسی تاثیر بازي بر اضطراب قبل از عمل جراحی کودکان 12-8 ساله بستري در بخشهاي جراحی بیمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ارایه سخنرانی در سی و یکمین کنگره علمی سا لانه جامعه جراحان ایران
 •  بررسی ارتباط عود عفونتهاي مجاري ادراري با وضعیت اقتصادي اجتماعی و فرهنگی خانواده در کودکان مراجعه کننده به بیمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران  ارایه سخنرانی در  اولین کنگره پرستاري اورولوژي و دهمین کنگره انجمن اورولوژي ایران
 • بررسی تاثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی از متغیر هاي فیزیولوژیک کودکان 12-9 ساله قبل از عمل جراحی  ارایه سخنرانی در  سی و  دومین  کنگره علمی سا نه جامعه جراحان ایران
 • بررسی تاثیر برنامه آموزشی طراحی شده جهت مادران کودکان مبتلاء به شب ادراري بر وضعیت شب ادراري کودکانشان در مراکز بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1386 ارایه سخنرانی در  دومین  کنگره پرستاري اورولوژي و یازدهمین  کنگره انجمن اورولوژي ایران
 • بررسی ارتباط شب ادراري با عوامل فردي ,خانوادگی و اقتصادي و فرهنگی خانواده در کودکان شب ادرار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران  1386  ارایه پوستر درششمین   همایش پرستاري کودکان همزمان با   کنگره بین المللی  بیماریهاي کودکان
 • بررسی تاثیر اجراي برنامه اموزشی خود  مر اقبتی بر میزان رضایت مادران از ارایه  خدمات پرستاري در هنگام بستري کودکانشان  ارایه پوستر درسومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی 
 • عوامل بازدارنده آموزش به بیمار در ایران : مرور نظام مند  ارایه پوستر درسومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی  1396
 • حمایت از پرستاران بعد از خطاي پزشکی :یک ضرورت اخلاقی ارایه پوستردر  پنجمین همایش اخلاق پزشکی تهران1396
 • خشونت بر علیه پرستاران به عنوان قربانی دوم خطاي پزشکی  : یک مطالعه تحلیل محتوایی ارایه پوستردر   پنجمین همایش اخلاق پزشکی تهران
 • دیدگاه فلاسفه ایرانی اسلامی و باید و نبایدهاي اخلاق در حرفه پرستاري  کنگره بین المللی اخلاق در علوم و فن آوري و  پنجمین کنگره اخلاق پرستاري 1396
 
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي
 
 • دیدگاه فلاسفه ایرانی اسلامی و باید و نبایدهاي اخلاق در حرفه پرستاري، مجله دانشکده
 • پرستاري مامایی ارتش جمهوري اسلامی ایران  ،نویسنده دوم سال 1397
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجی
 
 •  Barriers to support nurses as second victim of medical errors: A qualitative study

 • Zahra Mokhtari, Mohammad Ali Hosseini, Alireza Nikbakht NasrabadiPublished 2018 DOI:10.21767/amj.2018.3515

 • Nurses' families’ experiences of involvement in nursing errors: A qualitative study

 • ZahraMokhtariaMohammadaliHosseiniaHamidrezaKhankehaMasoudFallahi-Khoshknabab,AlirezaNikbakhtNasrabadi2018 https://doi.org/10.1016/j.ijnss.2019.01.004

 • Prediction of Pediatric Mortality in Bahrami Children's Hospital Pediatric Intensive Care Unit (PICU) based on Pediatric Index of Mortality-2 (PIM2). Journal of Isfahan Medical School . May2010, Vol. 28 Issue 105, p1-10. 10p.Salamati, Payman; Zargar, Mousa; Eghbalkhah, Asgar; Chaman, Reza; Sotoudeh, Kambiz; Navabi, Behdad; Mokhtari, Zahra

 
سوابق تدریس
 
 • تدریس 3 واحد در هر ترم از سال 92 تا سال 1397 به عنوان موظفی دانشجوي دکتري
 • و تدریس در کلاسهاي بازاموزي که معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران مستولیت اجراي آن را
 • برعهده داشت که تعدادي از انها در ذیل قید شده است
 • تدریس در دوره های  آموزشی تریاژ ،باز آموزي پرستاران
 • تدریس در دوره های  آموزشی picu
 • تدریس در دوره های  آموزشی نوزادان،باز آموزي پرستاران بخش
 • تدریس در دوره های آموزشی تفسیر گازهاي خون شریانی باز آموزي پرستاران
 • تدریس در دوره  های باز آموزي NICU
 • مربی بالینی گروه 29 کودکان دانشکده پرستاري مامائی تهران به صورت حق التدریس
 
 
علایق پژوهشی
 
 • تحقیقات مرتبط با خطاهای پرستاری و تحقیقات مرتبط به خانواده های پرستاران
 • تحقیقات مرتبط به کودکان و نوزادان