خاطره سيلاني                                                                                                                       تاريخ آخرين اصلاح : 1396/09/9
                                                                   
مشخصات فردي
                                            
 
مرتبه دانشگاهي : استاديار
گروه آموزشي : مراقبت هاي پرستاري ويژه
سال تولد: 1354
Kh-seylani@sina.tums.ac.ir  پست الكترونيك:
تلفن :   09126233011

تلفن محل کار:021- 61054405
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران، دپارتمان مراقبتهاي پرستاري ويژه

 
سوابق تحصيلي
 
 • دکتري تخصصي (PhD ) پرستاري از دانشگاه علوم پزشکي تهران 1391 (رتبه اول)
 • کارشناسي ارشد پرستاري داخلي جراحي از دانشگاه علوم پزشکي گيلان 1377 (رتبه اول)
 • کارشناسي پرستاري از دانشگاه علوم پزشکي زاهدان 1374 (رتبه اول)
 
پايان نامه های گذرانده شده
 
 • دکتري تخصصي: تبيين فرايند رشد معنوي دانشجويان پرستاري. 1391
 • کارشناسي ارشد: بررسي ميزان رعايت اصول ايمني در پيشگيري از بيماريهاي شغلي توسط پرسنل پرستاري . 1377
 
عضويت در مجامع علمي- حرفه اي


 • عضويت در سازمان نظام پرستاري ايران

راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي


 • مقايسه تاثير دو نوع بازخورد" کتبي" و "کتبي شفاهي" در ارزيابي تکويني بر مهارت تفسير گازهاي خون شرياني در پرستاران بخش مراقبت ويژه. تير 1394( استاد مشاور).
 • مقايسه تاثير آموزش به دو روش کارگاهي و مالتي مديا بر مهارت تصميم گيري پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه در زمينه جداسازي بيماران از دستگاه تهويه مکانيکي. خرداد 1394 ( استاد مشاور).
 • بررسي ارتباط هوش معنوي با کيفيت زندگي حرفه اي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه( استاد راهنما).
 • بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر شدت خستگي بيماران پس از آنژيوگرافي عروق كرونر( استاد راهنما).
 • "بررسی مقايسه ای مقياس اغمای گلاسکو و معيار جامع بی پاسخی در پيش بينی پيامدهای حين ترخيص بيماران ترومايی بستری در بخش مراقبت ويژه"(استاد مشاور)
 • Comparison of ICU Nurses’ and Families’ Perception of Compliance with Patient- and-Family- Centered Care (PFCC) Principles in Intensive Care Units (ICU) in Ghana ( in progress)
 • بررسي تاثير برنامه مراقبت انتقالي بر ميزان بستري مجدد بيماران پس از جراحي باي پس عروق کرونري (استاد راهنما).
 • بررسی تاثير موسيقی بر کيفيت خواب بيماران مبتلا به نارسايی قلب ( استاد مشاور).
 • بررسي تاثير برنامه آشناسازي بيمار و عضو خانواده با محيط بخش بر درک آنها از استرسورهاي محيطي بخش مراقبتهاي ويژه قلبي ( استاد راهنما ).

 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال هاي مصوب
 
 • طراحی، اجرا و ارزیابی دوره کارورزی دانشجویان پرستاری در قالب تفاهم نامه همکاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان شریعتی، 1396  ( همکار طرح)
 • بررسي تاثير انفوزيون بولوس يك ليتري نرمال سالين قبل از عمل بر ميزان بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل در مردان تحت جراحي‌هاي منتخب در بيمارستان فاطمي اردبيل.1382 ( مجری طرح )
 
ارائه مقاله در سمينارها ، كنگره  و همايشها ي معتبر
 
 • Rahimaghaee, f., Faghani, M., and Seylani, Kh. Compliance with Safety Guidelines to Prevent Transmission of Viral Hepatitis B in Hairdressers. 13th International congress of infectious disease. 2008. Kuala Lumpur.
 • Dabbaghi, F., and Seylani, K. The Application of Safety Measures in Prevention of Occupational Disease among Nursing Staff. 7th World Conference on Injury and Safety Promotion. 6 – 9 June. 2004.  Vienna.
 • خاطره سيلاني. درک دانشجويان پرستاري از يادگيري غير رسمي. همايش کشوري ارتقاء کيفيت مراقبت در پرستاري. سنندج. مهر 1390 .
 • خاطره سيلاني. « بيماريهاي شغلي پرستاران». همايش پرستار و جامعه دانشگاه علوم پزشکي ايران. مرداد 1379.

انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي

 
 • Mehdi Moradnezhad, Khatereh Seylani, Elham Navab, Maryam Esmaeilie. Spiritual intelligence of nurses working at the intensive care units of hospitals affiliated with Tehran University of Medical Sciences. Nursing Practice Today. 2017, 4 (4): 170-179.             
 • Seylani, K., Karlsson,S ., Rahm Hallberg, I.,  Mohammadi, E., and Negarandeh, R. Spirituality Among Iranian Nursing Students During Undergraduate Study. Nurs Midwifery Stud. 2016, 5(3).
 • دهقان نيري ن. عرب عامري ز. سيلاني خ. بررسي رعايت ايمني بيمار طي فرايند انتقال خون در بيمارستان­هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران. نشريه پرستاري ايران. 1394
 • ادهمي باجگيران ا، اسماعيلي م ،سيلاني خ، صادقي ط. " بررسي مقايسه تاثير دو نوع بازخورد" کتبي" و " کتبي شفاهي" در ارزيابي تکويني بر مهارت تفسير گازهاي خون شرياني در پرستاران بخش مراقبت ويژه. مجله آموزش پرستاري.
 • ناهيد دهقان نيري. فيروزه منا محمدي. خاطره سيلاني. تبيين تجربيات پرستاران از سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS). مجله حيات. شماره زمستان 1393. ص 5-18
 •  Seylani, K., Negarandeh, R., and Mohammadi, E., 2012. Iranian undergraduate nursing student perceptions of informal learning. Iranian Nursing and Midwifery Research Journal,17 (7).
 • خاطره سيلاني، معصومه آقا محمدي. بررسي تاثير مايع درماني وريدي بر ميزان تهوع و استفراغ بعد از عمل. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل، شماره پاييز 1384.
 • خاطره سيلاني. مطالعه ميزان رعايت اصول ايمني در پيشگيري از بيماريهاي شغلي توسط كادر پرستاري.  مجله دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي رشت، 1380.
 • فلورا رحيم آقايي، معصومه فغاني، خاطره سيلاني. بررسي آگاهي و نگرش كادر پرستاري بيمارستان‌هاي شهرستان تنكابن و رامسر نسبت به نقش خود در دستيابي به اهداف آموزش نوين پرستاري در بيمارستانهاي غرب مازندران. مجله دانشكده پرستاري و مامايي اصفهان، شماره 30- زمستان 1380.
 

انتشارمقاله در مجلات معتبرخارجي

 
 • Ghaffari F, Dehghan-Nayeri N, Navabi N, Seylani Kh. Evaluation of the Master’s curriculum for elderly nursing: a qualitative study. Clin Interv Aging. 2016; 11: 1333–1342.
 •  Rahimaghaee F., Hatamopour K,. Seylani K,. V Delfan. Nurses' perceptions of care during wartime: a qualitative study. International nursing review 63 (2), 218-225.
 • Rahimaghaee, F., Ehsani, M., Gholipour, R., and  Seilani, Kh. Peer education and its positive impact on adolescent health. Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary, 19(1), 2014.
 •  Dabbaghi, F., Seylani, K. Identifying the Rate of Compliance With Safety Guidelines to Prevention of Occupational Disease in Nursing Personnel. Euro-Asian Journal of Applied Sciences, 1(1). 2005.
 
 
كتاب ها
 
 • برنز، ن و گرو، س.2012 . روش تحقيق در پرستاري: اجراء، نقد و کاربرد. ويرايش هفتم. ترجمه شده از انگليسي توسط ن. دهقان نيري، خ. سيلاني، ز. فارسي، طيبي 1394. تهران: انديشه رفيع.
 • برنز، ن و گرو، س.2005 . روش تحقيق در پرستاري: اجراء، نقد و کاربرد. ويرايش پنجم. ترجمه شده از انگليسي توسط ن. دهقان نيري، خ. سيلاني، ز. فارسي، ع. فخر موحدي، و ح. بابامحمدي، 1388. تهران: انديشه رفيع.
 • مك ايون، م و ويلز، م . اي.2004. مباني نظري در پرستاري. ترجمه شده از انگليسي توسط ف. دباغي، خ. سيلاني، 1387.تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشکي ايران.
 • کيد، پ.س.، استوارت، پ. ا.، فولتز، ج. 2001 . مرجع پرستاري در اورژانسMosby.. ترجمه شده از انگليسي توسط خ. سيلاني و م. آقامحمدي، 1383.تهران: ناشر مترجمين.
 
علايق پژوهشي
 
 • تحقيقات کمي و کيفي ، پرستاري ويژه، معنويت و مراقبت معنوي، سلامت معنوي