راضیه معصومی                                                                                            تاریخ آخرین اصلاح : 96/7/1
                                                                                                                                             

مشخصات فردي


مرتبه دانشگاهي: استادیار
گروه آموزشي: بهداشت باروری

r_masoumi@sina.tums.ac.ir پست الكترونيك 1:
پست الکترونیک 2: r_maasoumi@yahoo.com
تلفن: +98 (21) 61054214
 
نشاني محل كار: ميدان توحيد، خيابان نصرت شرقی، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران
 
سوابق تحصيلي
 
 • فوق دکتری سکسولوژی، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 1394
 • دکتری تخصصی بهداشت باروری، دانشگاه تربيت مدرس، 1392
 • کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه تربیت مدرس، 1387
 • کارشناسی مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1385
 
پايان نامه هاي گذرانده شده

 • فوق دکتری: بررسی نیازهای سلامت جنسی و طراحی پروتکل مراقبتی سلامت جنسی ویژه زنان مبتلا به آسیب نخاعی
 • دکتری: تبیین مفهوم، عوامل و ابعاد کیفیت زندگی جنسی از دیدگاه زنان در سنین باروری: طراحی و روان‌سنجی ابزار کیفیت زندگی جنسی مبتنی بر فرهنگ
 • کارشناسی ارشد: بررسی مقایسه ای تاثیر تیبولون و هورمون درمانی کلاسیک بر پیامدهای ادراری-تناسلی زنان یائسه: کارآزمایی بالینی
 
عضويت در مجامع علمی-حرفه ای
 
 • عضو شورای آموزشی گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،  آذرماه 1394 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی گروه بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، آذرماه 1394 تاکنون
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دی ماه 1394 تاکنون
 • عضو سازمان نظام پزشکی، آبان ماه 1391 تاکنون
 • عضو انجمن انسان شناسی ایران، اسفندماه 1394 تاکنون
 
جوايز و گرانت ها
 
 • اولین دانش آموخته فوق دکتری سکسولوژی در ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال تحصیلی 1394-1393
 • رتبه اول آموزشي مقطع دکتري تخصصي بهداشت باروري، دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيلي 1393-1392
 • دانشجوي برگزيده علمي ورودي مقطع دکتري تخصصي بهداشت باروري، دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيلي 1390-1389
 • رتبه سوم آموزشي مقطع کارشناسي ارشد مامایی، دانشگاه تربيت مدرس، سال تحصيلي 1388-1387
 • رتبه اول آموزشي مقطع کارشناسي مامايي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، سال تحصيلي 1385-1384
 
راهنمایی و مشاوره پايان نامه هاي دانشجوئي


 • طراحی، اجرای آزمایشی و ارزشیابی الگوی خدمتی  ارتقاء کیفیت زندگی جنسی در حوزه رفتارهای جنسی در دوران بارداری. مقطع دکتری تخصصی بهداشت باروری. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. 1396.
 • طراحی، روانسنجی و اجرای ابزار سنجش کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی: یک مطالعه ترکیبی اکتشافی متوالی. مقطع دکتری تخصصی بهداشت باروری. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1396.
 • بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای سلامت جنسی زنان نابارور. مقطع کارشناسی ارشد مامایی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1395.
 • بررسی تاثیر توانبخشی جنسی بر افسردگی و رضایت زناشویی زنان مراجعه کننده به مرکز توانبخشی قلب تهران. مقطع کارشناسی ارشد پرستاری. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. 1396.
 • تبیین نگرانی ها و نیازهای آموزشی والدین درباره سلامت جنسی نوجوانان پسر: طراحی و اجرای مداخله. مقطع دکتری تخصصی بهداشت باروری. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1396.
 • بررسی تاثیر مشاوره روانی-جنسی مبتنی بر مدل اکسپلیسیت بر عملکرد جنسی و کیفیت زندگی جنسی بیماران مبتلا به شایع ترین سرطانهای زنان. مقطع کارشناسی ارشد مامایی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1396.
 • بررسی تاثیر مشاوره تلفیقی مبتنی بر مدل اکسپلیسیت بر اختلال ارگاسم زنان. مقطع کارشناسی ارشد مامایی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1396.
 • بررسی و تبیین راهکارهای ارتقاء تربیت و آموزش جنسی کودکان ویژه والدین: مطالعه تلفیقی. مقطع دکتر تخصصی بهداشت باروی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. 1393.
 • طراحی و ارزشیابی ماجولهای بومی ارتقاء عملکرد تخصصی ماماها در ارزیابی و مشاوره سلامت جنسی. مقطع دکتر تخصصی بهداشت باروی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. 1393.
 • بررسی اثر بخشی یک مدل درمانی تلفیقی بر تعاملات جنسی زوجین. مقطع دکتر تخصصی بهداشت باروی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. 1393.
 • بررسی میزان شیوع بی اختیاری ادراری استرسی در زنان سنین باروری و تعیین تاثیر آن بر کیفیت زندگی جنسی. مقطع MPH. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. 1394.
 • بررسی تأثیر مهارت آموزی جنسی بر ارتقای سلامت جنسی زنان مهاجر افغانی. مقطع کارشناسی ارشد بین الملل مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1395.
 • تاثیر مشاوره بر عملکرد جنسی پس از هیسترکتومی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های شهرستان ساری. مقطع کارشناسی ارشد مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان. 1394.
 • بررسی اثر مشاوره روانی-جنسی بر کیفیت زندگی جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان. مقطع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. 1393.
 • بررسی اثر بخشی مشاوره بر اساس مدل EX-PLISSIT بر عملکرد جنسی، رضایت جنسی و رضایت زناشویی در زنان یائسه همسردار. مقطع کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی. دانشگاه علوم پزشکی شاهرود. 1393.
 • مطالعه ابعاد رفتارهای جنسی زنان در سنین باروری در چند شهر ایران. مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات. تهران. 1393.
 
ارائه مقاله در سمينارها، كنگره  و همايشها ی معتبر
 
 • تبیین تجارب دوره پسادکتری در حوزه سلامت جنسی و باروری. دانشگاه تربیت مدرس. دی ماه 1395. ارائه به صورت سخنرانی.
 • آسیب شناسی ارتباط با غیر هم جنس. موسسه کرامت. دی ماه 1395. ارائه به صورت سخنرانی.
 • آسیب شناسی سواد سلامت جنسی در نظام آموزشی ایران. هشتمین نشست کافه خرد. مردادماه 1395. ارائه به صورت سخنرانی.
 • ازدواج و سلامت جنسی-باروری. پنل سلامت جنسی. همایش ازدواج و باروری سالم. مرکز بهداشت جنوب. دانشگاه علوم پزشکی تهران. خرداد ماه 1395. ارائه به صورت سخنرانی.
 • لزوم تبیین تغییر ساختار سکچوالیتی در ایران. اولین همایش ملی انسان شناسی جنسیت. تهران. اسفند ماه 1394. ارائه به صورت سخنرانی.
 • درمان مشکلات جنسی. پنل سلامت جنسی. اولین کنگره بین المللی چالش های بالینی مامایی، زنان و نازایی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. بهمن ماه 1394. ارائه به صورت سخنرانی.
 • مشاوره پیش از ازدواج: آمادگی برای ازدواج، ازدواج و تندرستی خانواده. پنل اخلاق و مشاوره زوج نابارور. هشتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران. آذرماه 1394. ارائه به صورت سخنرانی.
 • بکارت، هایمن و سکچوالیتی. سمینار آموزش و معاینات پیش از ازدواج. انجمن علمی مامایی ایران. آذرماه 1394. ارائه به صورت سخنرانی.
 • کیفیت زندگی جنسی زنان ایرانی. پنل سلامت زناشویی. دوازدهمین کنگره زنان و مامایی. تهران. مهرماه 1394. ارائه به صورت سخنرانی.
 • زنان، اشتغال و سلامت باروری. دومین همایش ملی ارتقای سلامت زنان در محیط کار. تهران. مهرماه 1394. ارائه به صورت سخنرانی.
 • بررسی ماجول های سلامت جنسی جهت ظرفیت سازی حرفه ای مراقبین سلامت: یک مرور انتقادی. دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران. تهران. 1394. ارائه به صورت الکترونیک.
 • اختلالات جنسی در زنان. همایش ملی پزشکان عمومی کشور. فروردین ماه 1394. ارائه به صورت سخنرانی.
 • طرح استقرار هیئت علمی در بالین: فرصت ها و چالش ها. اولین کنگره احیای آموزش بالینی مامایی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران. بهمن ماه 1394. ارائه به صورت پوستر.
 • کیفیت زندگی جنسی و ناباروری. پنل مشاوره جنسی. هفتمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری. تهران. 1393. ارائه به صورت سخنرانی.
 • بلوغ و مسائل جنسی در مبتلایان به اوتیسم. پنل مشاوره بلوغ. انجمن اوتیسم ایران. تهران. 1393. ارائه به صورت سخنرانی.
 • گایدلاین برخورد با بیماران ترومای نخاعی با محوریت مسائل جنسی. اولین کنگره ملی تروما. تهران. 1393. ارائه به صورت سخنرانی.
 • تبيين چارچوب مفهومي ارتقاي زندگي جنسي با استفاده از رويکرد سلامت و حقوق جنسي. دهمين کنگره بين المللي بيماريهاي زنان و مامايي ايران. دانشگاه علوم پزشکي ايران. تهران. 1392. ارائه به صورت پوستر.
 • ارتقاي زندگي جنسي زنان در سنين ميانسالي و يائسگي: ارائه رويکردي کل نگر. اولين کنگره بين المللي منوپوز و آندروپوز. دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور. اهواز. 1391. ارائه به صورت پوستر.
 • مقايسه تاثير هورمون درماني جايگزيني و تيبولون بر پيامدهاي ادراري-تناسلي دوران يائسگي. اولين کنگره بين المللي منوپوز و آندروپوز. دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور. اهواز. 1391. ارائه به صورت سخنراني.
 • تبيين چارچوب مفهومي نقش زنان در تغذيه خانواده از ديدگاه سلامت باروري و تغذيه جامعه. اولين کنگره بين المللي و دومين کنگره ملي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. دانشگاه الزهرا. تهران. 1391. ارائه به صورت پوستر.
 • بررسي الگوي خونريزي و لکه بيني در زنان يائسه مصرف کننده تيبولون و هورمون درماني کلاسيک. اولين کنگره بين المللي و دومين کنگره ملي نقش زن در سلامت خانواده و جامعه. دانشگاه الزهرا. تهران. 1391. ارائه به صورت پوستر.
 • بررسی کیفیت زندگی جنسی زنان در زیر گروه بیماری های مزمن مبتلا به آرتریت روماتویید. هشتمین کنگره سلامت خانواده. دانشگاه علوم پزشکی تهران. تهران. 1391. ارائه به صورت پوستر.
 • نقش متخصصين حرفه مامايي در ارتقاي سلامت جنسي. نخستين کنگره بين المللي و چهارمين کنگره ملي آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت. دانشگاه علوم پزشکي تبريز. تبريز. 1390. ارائه به صورت پوستر.
 • توسعه و نقش نهادهاي سياستگزار و متوليان سلامت باروري؛ چالشها و راهکارها. اولين کنگره بينالمللي مامايي و بهداشت باروري ايران دانشگاه علوم پزشکي مشهد. مشهد. 1390. ارائه به صورت پوستر.
 • الگوي نوين مراقبت مامايي. همايش کشوري ايده هاي نو در پرستاري و مامايي. دانشگاه علوم پزشکي ياسوج. ياسوج. 1387. ارائه به صورت سخنراني.
 • بررسي روند پژوهشي بهداشت باروري نوجوانان در دهه 1378 الي 1387 در هشتمين همايش سراسري سلامت نوجوانان دانشگاه علوم پزشکي شيراز. شيراز. 1387. ارائه به صورت سخنراني.
 • يائسگي و آسيبهاي رواني-اجتماعي ناشي از آن. ششمين كنگره تازه هاي مراقبتي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي ايران. تهران. 1387. ارائه به صورت پوستر.
 • بررسي نقش اکسي توسين بر ميزان اضطراب در يک زايمان طبيعي. همايش سراسري زايمان طبيعي دانشگاه علوم پزشکي تبريز. تبريز. 1386. ارائه به صورت سخنراني.
 • بررسي برخي از عوامل مساعدکننده سرطان دهانه رحم در زنان مبتلا مراجعه کننده به بيمارستانهاي شهر اصفهان. دومين کنگره بين المللي گاينکولوژي و انکولوژي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. اصفهان. 1386. ارائه به صورت پوستر.
 • نقش راديکالهاي آزاد اکسيژن در بروز حاملگيهاي عارضه دار. هفتمين کنگره بين المللي بيماريهاي زنان و نازايي دانشگاه علوم پزشکي ايران. تهران. 1386. ارائه به صورت پوستر.
 • ديدگاه پرسنل بهداشتي در زمينه خشونت خانگي عليه زنان. هفتمين کنگره بين المللي بيماريهاي زنان و نازايي دانشگاه علوم پزشکي ايران. تهران. 1386. ارائه به صورت سخنراني.
 • نقش چاقي در بروز پري اکلمپسي. هفتمين همايش سراسري چاقي و بيماريهاي ناشي از آن. شيراز. 1385. ارائه به صورت پوستر
 • معرفي انواع IUD جديد. سمينار دانشجويي تنظيم خانواده. شيراز. 1383. ارائه به صورت سخنراني.
 • How do clinicians can holesticly assess clien't's sex life. The 2th international of reproductive health and childbearing. Tehran, Iran. 2017. Poster peresentation.
 • How different are sexually satisfied women with dissatisfied group? 7th national congress IRHRC, reproductive and infertility updates. Tehran, Iran 2015. Oral presentation.
 • Examining of the sexual satisfaction among Iranian married women. The third Iranian international conference on women’s health. Shiraz, Iran 2014. Poster presentation.
 • Structure and function of female sexual organs focused on women's orgasm: A critical review.  The third Iranian international conference on women’s health. Shiraz, Iran 2014. Poster presentation.
 • A randomized controlled trial of comparing the effects of continuous hormone replacement therapy and Tibolone on the urogenital system in post-menopausal women. The first Iranian international conference on women’s health. Shiraz, Iran 2012. Poster presentation.
 • Sexual health policy making: Exploring of the factors affected on female sexual quality of life. The first Iranian international conference on women’s health. Shiraz, Iran 2012. Poster presentation.
 
انتشار مقاله در مجلات معتبر داخلي
 
 • پایه های شکل گیری رفتارهای جنسی در زنان سنین باروری در شهرستان کاشان: یک مطالعه پیمایشی. مجله دانشکده بهداشت و انیستیتو تحقیقات بهداشتی. تابستان 1396، دوره 15،شماره 2، صفحات 170-159.
 • عوامل موثر بر کیفیت زندگی جنسی زنان شاغل در بیمارستان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، پاییز 1395، دوره 18، شماره 3، صفحات 134-128.
 • تبیین عوامل موثر بر کیفیت زندگی جنسی زنان. مجله دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران (حيات)، تابستان 1395، دوره 22 ، شماره 2، صفحات 200-185.
 • کارآمدی آزمايش تشخيص اعتياد پيش از ازدواج و پيامدهای ناشی از آن: پژوهش کيفی. مجله تحقيقات کيفي در علوم سلامت، تابستان 1394، دوره 4، دوره 2، صفحات 166-156.
 • درک زنان از جامعه پذيري جنسي در ايران: يک مطالعه کيفي. مجله تحقيقات کيفي در علوم سلامت، پاييز 1392، دوره 2، شماره 3، صفحات 233-221.
 • مقايسه اثرات درماني تيبولون و هورمون درماني کلاسيک بر شاخص و ارزش بلوغ سلولهاي واژن در زنان يائسه. مجله کومش، تابستان 1391، دوره 13، شماره 4 (پياپي 44)، صفحات 404-397.
 • مقايسه تاثير درمان جراحي و دارويي بر روي کيفيت زندگي زنان مبتلا به بي اختياري ادراري. فصلنامه پايش، پاييز 1390، دوره 10، شماره 4، صفحات 532-525.
 • بررسي نگرش و وضعيت عملکرد جنسي زنان در دوران بارداري. مجله دانشگاه علوم پزشکي اردبيل، تابستان 1389، دوره 10، شماره 3، صفحات 249-241.
 • مقايسه الگوي خونريزي و لكه بيني رحمي در مصرف كنندگان تيبولون و هورمون درماني كلاسيك. مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان، تابستان 1389، دوره 12، شماره 2، صفحات 35-29.
 • مقايسه اثرات درماني تيبولون و هورمون درماني کلاسيک بر ميزان مشکلات ادراري زنان يائسه. مجله ارمغان دانش، زمستان 1389، دوره 15، شماره 2، صفحات 302-293.
 • الگوي نوين مراقبت مامايي. فصلنامه سازمان نظام پزشکي شيراز، بهار 1389، شماره 10، صفحات 65-61.
 • بررسي نقش اکسي توسين بر ميزان اضطراب در يک زايمان طبيعي. مجله علمي-پژوهشي طبيب شرق دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، بهار 1387، دوره 10، شماره 1، صفحات 58-53.
 
انتشار مقاله در مجلات معتبر خارجی • The Existing Approaches to Sexuality Education Targeting Children: A Review Article. Iran J Public Health 2017; 46 (7): 890-898.
 • Gaining comprehensive data about sexual knowledge through surveys. Int J Reprod BioMed 2017; 15.(4): 239-244.
 • How Do Iranian People with Spinal Cord Injury Understand Marriage? Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation 2017; 23(1): 71-77.
 • Development and Psychometric Properties of Social Exclusion Questionnaire for Iranian Divorced Women. Iran J Public Health 2017; 46(5): 640-649.
 • The comparision of BSE performance in graguate students (humanitarin science and engineering) using SMS. Acta Medica Mediterranea, 2016, 32: 1187-1194.
 • Spinal cord injury and women’s sexual life: case-control study. Spinal Cord 2016. doi: 10.1038 /sc.2016.106.
 • Psychometric properties of the Persian translation of the Sexual Quality of Life-Male (SQOL-M) questionnaire. American Journal of Men’s Health 2016. doi: 10.1177/1557988316629641.
 • How do Iranian people with spinal cord injury understand marriage? Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation 2016. In press.
 • How Iranian women with spinal cord injury understand sexuality? Truman Monthly  2015. In pres.
 • Psychometric properties of the Sexual Adjustment Questionnaire (SAQ) in the Iranian population with spinal cord injury. Spinal Cord 2015. doi: 10.1038/sc.2015.69.
 • Factors affecting sexual satisfaction in Iranian women. Women’s Health Bulletin Women's Health Bull. 2015 October; 2(4): e26604.
 • How Iranian Practitioners in Primary Health Care setting Can Provide Client’s Sexual problems? A case report study. HEHP 2014; 2(3).
 • Sexual function in women with rheumatoid arthritis. Women’s Health Bulletin 2014; 1(2): e20098.
 • The sexual quality of life-female (SQOL-F) questionnaire: translation and psychometric properties of the Iranian version. Reproductive Health 2013; 10(25).doi: 10.1186/1742-4755-10-25.
 • Survey of the impact of using text messaging educational method on breast self-examination in female students of none-medical fields in 2013. Current Research Journal of Biological Sciences 2014; 6(3):134-140.
 • Evaluation of the auditory effects of the sound of Quran e Karim on labor pain. Quran Medicine 2011; 1(2): 14-18.
 • Comparing the effects of continuous hormone replacement therapy and Tibolone on the genital tract of menopausal women; a randomized controlled trial. Journal of Reproduction and Infertility 2010; 11(3): 183-187.
 
كتابها


 • درآمدي بر پارادايم ها و ابزارهاي سنجش کيفيت زندگي جنسي. گروه مولفين: دکتر راضيه معصومي، دکتر مينور لميعيان، دکتر علي منتظري، دکتر ابراهيم حاجي زاده. انتشارات مشق شب. چاپ اول 1393.
 • معنويت در مامايي: روح و روان موضوعات قابل تامل در مراقبت مامايي. گروه مترجمين: مريم نعمت الله زاده، دکتر راضيه معصومي. دکتر مينور لميعيان. ويراستار علمي مريم مزارعي. انتشارات مشق شب. چاپ اول 1393.
 • کتاب آموزشي بهداشت مادر و کودک. گروه مولفين: ليلا رئيسي، فاطمه رئيسيان، راضيه معصومي. انتشارات آموزش جهاد دانشگاهي. چاپ اول 1390.
 • فرهنگ مصور مامايي. نيکلا وي وينسون، سار مک دونالد. گروه مترجمين: دکتر مينور لميعيان، نرگس عليان مقدم، راضيه معصومي، مريم نعمت الله زاده، ليلا رئيسي. ويراستار علمي دکتر الهام شکيبازاده. انتشارات تيمورزاده، نشر طبيب. چاپ اول 1390.
 • فرهنگ جامع سلامت. پژوهشکده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي. گروه مولفین. چاپ اول 1388.

شركت در كارگاه ها و دوره هاي آموزشي

 • مقاله نویسی مرور نظام مند. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1394.
 • مقاله نویسی پژوهش های کمی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1394.
 • سرقت ادبی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. 1394.
 • تشخيص و درمان اختلالات جنسي. موسسه روانشناسي و علوم تربيتي دکتر کاردان. 1392.
 • دوره جامع چند تخصصي تربيت درمانگر مشکلات زناشويي و جنسي. مرکز ترک اعتياد درخشش تازه. 1392.
 • وبينار آموزشي ارزیابی و مشاوره جنسی. گروه متخصصين بهداشت باروري ايران. 1391.
 • سلامت جنسي. پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي ابن سينا. 1391.
 • مشاوره سلامت جنسي. هشتمين کنگره ملي سلامت خانواده. تهران. 1391.
 • تحليل داده هاي کيفي با استفاده از نرم افزار Maxqda. دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. تهران. 1391.
 • نحوه رفرنس نويسي مقالات علمي با تاکيد بر آموزش نرم افزار End Note. دانشگاه تربيت مدرس. تهران. 1389.
 • آشنایی و مدیریت درد با تاكيد بر جنبه هاي پرستاري و مامايي، دانشگاه شاهد. تهران. 1386.

 
تدریس در کارگاه

 • سلامت خانواده با تاکید بر ارتقا تعاملات جنسی زوجین. دوره دانش افزایی اسانید سازمان بسیج اساتید استان تهران. تابستان 1396.
 • مشاوره و آزمایشان پیش از ازدواج. انجمن علمی مامایی ایران. اردیبهشت ماه 1396.
 • سلامت جنسی و باروری. دانشگاه تربیت مدرس. اردیبهشت ماه 1396.
 • بلوغ و مدیریت رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم (4). اردیبهشت ماه 1396.
 • تربیت جنسی کودکان. موسسه کرامت. دی ماه 1395.
 • ارزیابی و مشاوره جنسی ویژه کارکنان حرفه ای. دانشگاه علوم پزشکی کاشان. آذرماه 1395.
 • بلوغ و مدیریت رفتارهای جنسی در کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم (3). آبان ماه 1395.
 • فرزندپروری با محوریت تربیت جنسی. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مهرماه 1395.
 • تربیت جنسی کودکان. مجتمع دارویی درمانی هلال ایران. مرداد ماه 1395.
 • سلامت جنسی و استحکام بنیان خانواده. دانشگاه علوم پزشکی زنجان. فروردین ماه 1395.
 • ارزیابی و مشاوره جنسی ویژه کارکنان حرفه ای. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان. بهمن ماه 1394.
 • مدیریت رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم (2). انجمن اتیسم ایران. بهمن ماه 1394.
 • روابط سالم زوجین. شرکت برق منطقه ای فارس. دی ماه 1394.
 • سلامت جنسی و باروری زنان شاغل. شهرداری شیراز. دی ماه 1394.
 • اصول و مبانی رفتار جنسی. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آذرماه 1394.
 • ارتقای روابط زناشویی و فرزندپروری سالم (2). مرکز بهداشت جنوب دانشگاه علوم پزشکی تهران.آبان ماه 1394.
 • مدیریت رفتارهای جنسی کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال اتیسم (1). انجمن اتیسم ایران. آبان ماه 1394.
 • جامعه پذیری و آموزش جنسی در نوجوانان. مجمتع درمانی هلال ایران. آبان ماه 1394.
 • عوامل موثر بر روابط زناشویی و ایجاد خانواده با نشاط. مجمتع درمانی هلال ایران. مهر ماه 1394.
 • ارتقای روابط جنسی زوجین. بنیاد پیشیگیری آینده. منطقه 18 تهران. شهریورماه 1394.
 • ارتقای روابط زناشویی و فرزندپروری سالم (1). مرکز بهداشت جنوب دانشگاه علوم پزشکی تهران. مردادماه 1394.
 • ظرفیت سازی حرفه ای پرسنل بهداشتی-درمانی در ارزیابی و مشاوره جنسی با رویکرد بازسازی نگرش جنسی. مرکز تحقیقات ترمیم ضایعات مغزی و نخاعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. بهمن ماه 1393.
 • دومین دوره بازآموزي مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان ويژه پرسنل مامايي بيمارستان توحيد جم وابسته به وزارت نفت. 1391.
 • اولين دوره بازآموزي مراقبتهاي دوران بارداري و زايمان ويژه پرسنل مامايي بيمارستان توحيد جم وابسته به وزارت نفت. 1388.

علایق پژوهشی

 • علایق و حوزه تحقیقاتی با تخصص فوق دکتری: رفتار جنسی در کلیه مقاطع سنی و جنسی، کیفیت زندگی جنسی، سلامت جنسی، آموزش جنسی، اختلالات  جنسی
 • علایق و حوزه تحقیقاتی با تخصص دکتری: سلامت باروري در کلیه مقاطع سنی و جنسی، روش تحقیق ترکیبی، روش تحقیق کیفی
 • علایق و حوزه تحقیقاتی با تخصص کارشناسی ارشد:  آموزش بالینی در مامایی و سلامت مادر و کودک، مدل های مراقبتی با تاکید بر مدل مراقبت مامایی، معنویت در مامایی، روش تحقیق کمی با تمرکز بر کارآزمایی بالینی