فاطمه محمدی نژاد                     تاریخ آخرین اصلاح : 14/5/87                        


مشخصات فردي

 

مرتبه دانشگاهي : کارشناس آموزشی 

 گروه آموزشي : داخلی و جراحی

سال تولد : 1348

 

پست الكترونيك: f.mohamadinejad@gmail.com

تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171    

 

نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران

 

سوابق تحصيلي

 

·      کارشناسی ارشد پرستاری 
  رشته پرستاری – ایران - 70

 

سمت هاي اجرايي

 

·        مربی دانشکده پرستاری و مامایی تهران از 79 – تا کنون

·        مسئول skill lab  دانشکده از بهمن 86 تا کنون

·        مدرس تربیت معلم حضرت معصومه از 1370-1374

·        مربی دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه از 1374 –1379

·        مربی دانشکده علوم پزشکی قم

 

انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي

 

·        مقاله سارس چیست ؟ در ماهنامه دانشکده

·        مقاله مولتیپل اسکلروزیس را بهتر بشناسیم . در ماهنامه دانشکده