دکتر معصومه ايماني پور                                                                                                      تاريخ آخرين اصلاح :1395/4/1      
 

مشخصات فردی

مرتبه دانشگاهي : استادیار 
گروه آموزشي : پرستاري مراقبتهاي ويژه    
پست الكترونيكm_imanipour@tums.ac.ir
تلفن : +98 (21) 66937120 - 66927171        
نشاني محل كار : ميدان توحيد – خيابان نصرت شرقي – دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران،
دپارتمان مراقبتهاي ويژه،اطاق 428
سوابق تحصیلی

· دکتری تخصصی آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1394
· كارشناسي ارشد آموزش پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1389
· کارشناسي ارشد پرستاري، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 1381
· کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکي تهران، 1379     


پایان نامه های گذرانده شده


· چارچوب مفهومي و ارائه مدل ارتقاء اخلاق حرفه اي استاد علوم پزشکي، پایان نامه دکتری تخصصی آموزش پزشکی، رتبه ممتاز 50/19
· طراحي و اجراي سيستم ارزيابي عملكرد باليني دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران در دوره كارورزي بخشهاي ويژه و
تعيين روايي و پايايي آن، پايان نامه كارشناسي ارشد آموزش پزشكي، رتبه ممتاز 92/19
· مقايسه دو روش برقراری ارتباط برميزان اضطراب و رضايتمندی بيماران تحت جراحی قلب باز دارای لوله تراشه، پايان نامه كارشناسي ارشد پرستاري،
رتبه ممتاز 90/19


سمت های اجرایی

·  عضو کمیته پایش و ارزشیابی آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1394 تا کنون
·  عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1389 تا كنون
·  عضو شورای پژوهشی گروه مراقبتهای ویژه دانشكده پرستاري و مامايي تهران، 1393 تا کنون
·  عضو کمیته علمی آموزش پزشکی اخلاق مدار، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، 1392 تا کنون
·  عضو مركز توسعه آموزش دانشكده پرستاري و مامايي تهران، 1389.
·  كارشناس پژوهشي، دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1386-1385
·  عضو كميته علمي کنگره های کشوری و بین المللی داخل در حوزه¬های مختلف


عضویت در مجامع علمی – حرفه ای

·  انجمن علمي پرستاران قلب ایران، 1380 تا کنون
·  نظام پرستاري ايران، 1385 تا كنون
·  انجمن پرستاری ايران،1380 تا کنون


جوایز و گرانت ها

· برنده جايزه پنجمين دوره كتاب فصل جمهوري اسلامي ايران، بهار 1387 (مربوط به كتاب مباني پرستاري سرطان)


استاد راهنما و مشاور پايان نامه هاي دانشجوئي

· بررسی تاثیر حضور برنامه ریزی شده خانواده بر اضطراب و درک ایشان از رفتار مراقبتی پرستاران بخشهای مراقبت ویژه، استاد راهنما، 1394
· بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی و میزان رعایت حقوق بیمار توسط پرستاران بخشهای مراقبت ویژه، استاد راهنما، 1394
· بررسی ارتباط ساختار طراحی آزمون با شاخص تمییز و دشواری سوال، استاد مشاور، 1393
· بررسی ارتباط حساسیت اخلاقی و میزان رعایت حقوق بیمار توسط پرستاران بخشهای مراقبت ویژه، استاد راهنما، 1393
· بررسی تاثیر استفاده از چک لیست بر دانش و عملکرد پرستاران بخش مراقبت ویژه در اندازه گیری فشار ورید مرکزی و رضایتمندی ایشان از به کارگیری
این ابزار، استاد راهنما، 1393
· بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش الکترونیک تعاملی و غیر تعاملی در خصوص مرگ مغزی و پیوند اعضاء بر آگاهی پرستاران بخش مراقبتهای ویژه و
رضایتمندی آنها از شیوه آموزش، استاد راهنما، 1393
· بررسی ارتباط تنش اخلاقی با خودکارآمدی و تمایل به ترک بخش در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه و اورژانس، استاد راهنما، 1393
· بررسی دیدگاه پرستاران در زمینه فرایند دادن خبر بد و مواجهه آنان با این فرایند در بخشهای مراقبت ویژه، استاد راهنما، 1392
· بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش حضوری و استفاده از چک لیست بر عملکرد پرستاران در بکارگیری دستورالعمل انتقال ایمن داخل بیمارستانی
بيماران بستري در بخش های مراقبت ويژه، استاد راهنما، 1392
· بررسی تعاملات گروه همتا در مراقبت از یکدیگر در پرستاران بخشهای مراقبت ویژه، استاد راهنما، 1391
· بررسي اثربخشي حمايت اطلاعاتي خانواده بيماران تحت جراحي قلب باز بر اضطراب و رضايتمندي خانواده؛ استاد راهنما؛ 1390
· بررسي تاثير استفاده همزمان قفل هوا و طول مدت تزریق بر شدت درد و ميزان كبودي ناشي از تزريق زير جلدي هپارين. استاد مشاور؛ 1391
· بررسي تاثير برنامه ترخيص بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان. استاد مشاور؛ 1390
· بررسی میزان تاثیرطب فشاری برنقطه P6 برکاهش تهوع واستفراغ بیماران تحت اعمال جراحی استرابیسم چشم. استاد مشاور؛ 1389
· استاد ناظر پایان نامه های مختلف


طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب

· بررسی تاثیر استفاده از چک لیست بر دانش و عملکرد پرستاران بخش مراقبت ویژه در اندازه گیری فشار ورید مرکزی و رضایتمندی ایشان از به
کارگیری این ابزار، مدیر اجرایی و مجری اول، مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي
· بررسي ارتباط تنش اخلاقي با خودکارآمدي و تمايل به ترک بخش در پرستاران شاغل در بخشهاي ويژه و اورژانس، مدیر اجرایی و مجری اول،
مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي
· ارزیابی وضعیت توانمندی بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه بر اساس روش ارزشیابی آسکی و تعیین عوامل مرتبط
با آن، مدير اجرايي و مجري اول، مركز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران
· بررسی آگاهی، دیدگاه و میزان مواجهه پرستاران بخشهای مراقبت ویژه با فرایند دادن خبر بد، مدیر اجرایی و مجری اول، مركز تحقيقات مراقبتهاي
پرستاري و مامايي
· بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان درد، اضطراب بیماران تحت بیوپسی مغز استخوان، مدیر اجرایی و مجری اول، مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري
و مامايي
· بررسی اثربخشی برنامه حمایت اطلاعاتی خانواده محور بر میزان اضطراب و رضایتمندی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر و خانواده آنها،
مدیر اجرایی و مجری، مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي
· آسيب شناسي برنامه تحصيلي كارشناسي ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه از ديدگاه دانشجويان، مجري، مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و
مامايي
· بازخورد در آموزش باليني پرستاري: يک تحقيق کيفي، مجري، مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري و مامايي
· ارزيابي محيط آموزشي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه عوم پزشكي تهران از ديد دانشجويان با استفاده از ابزار DREEM، مجري، مركز تحقيقات
مراقبتهاي پرستاري و مامايي
· طراحي و اجراي سيستم ارزيابي عملكرد باليني دانشجويان كارشناسي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران در دوره كارورزي بخشهاي ويژه و
تعيين ميزان روايي و پايايي آن، مدير اجرايي و مجري اول، مركز توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران
· تحليل موقعيت و بازنگري مهارتهاي اساسي باليني در برنامه آموزشي كارآموزي داخلي جراحي كارشناسي پرستاري، مجري، مركز توسعه آموزش
دانشگاه علوم پزشكي تهران
· بررسي تاثير آموزش به خانواده بر کيفيت زندگي کودکان سرطاني تحت شيمي درماني. استاد راهنما و مجري،‌ مركز پژوهشهاي دانشجويي
دانشگاه علوم پزشكي تهران
· تجارب يادگيري مهارتهاي باليني دانشجويان پرستاري در بخش هاي مراقبت ويژه بزرگسالان: يک مطالعه کيفي پديدارشناسي، مجري، مركز توسعه
آموزش دانشگاه علوم پزشكي تهران
· بررسي ميزان آگاهي و نگرش معلمين مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران درخصوص علائم و عوامل خطرساز بيماريهاي قلبي عروقي،
مدير اجرايي و مجري اول طرح، دانشگاه علوم پزشكي تهران
· بررسي ارتباط متغيرهاي قبل، حين و بعد از عمل باي پس کرونر با زمان اکستوباسيون بيماران، مدير اجرايي و مجري اول، دانشگاه علوم پزشكي تهران
· بررسي مقايسه اي ميزان ونوع عوامل تنش زاي شغلي در پرستاران شاغل در بخشهاي ICU واورژانس، مدير اجرايي و مجري اول، دانشگاه علوم پزشكي تهران
 

ارائه مقاله در سمينارها و كنگره ها

AMEE 2012 (An International Conference (12th) of Association of Medical Education in Europe), Development and implementation of a comprehensive competency assessment system for nursing students, Lyon, France, 27-29 August 2012.
 
گفتن خبر بد ابتلا به سرطان و مواجهه با چالشهای اخلاقی آن، ساری، 1395، پوستر
ارتباط تنش اخلاقی پرستاران با ترک بخش توسط ایشان، ساری، 1395، پوستر
مفهوم اخلاق حرفه ای آموزش و تدریس، تهران، 1394، پوستر
مقایسه دو روش آموزش الکترونیک بر آگاهی پرستاران مراقبت ویژه، تهران، 1394، سخنرانی
بررسی تاثیر استفاده از چک لیست ثبت اقدامات بر عملکرد پرستاران مراقبتهای ویژه، تهران، 1394، پوستر
بررسی تطبیقی دیدگاه دانشجویان و اساتید نسبت به فرایند یادگیری مبتنی بر نظریه های یادگیری، تهران، 1392، سخنرانی
آموزش بین حرفه ای: الزامات و ملاحظات، تهران، 1392، پوستر
استانداردهای اخلاقی آموزش از منظر دستورات اسلامی، تهران، 1391، سخنرانی
بررسی میزان تاثیر طب فشاری بر نقطه P6 بر کاهش استفراغ بیماران تحت اعمال جراحی چشم، کاشان، 1391، سخنرانی
کنگره مراقبتهای ویژه: گذشته، حال، آینده، تاثیر حمایت اطلاعاتی خانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بر اضطراب ایشان، تهران، 1391، سخنرانی
سیزدهمین کنگره آموزش پزشکی، طراحی و اجرای الگوی جدید ارزیابی عملکرد بالینی و تعیین روایی و پایایی آن، ساری، 1391، سخنرانی
اولین همایش سراسری سلامت دانشگاهها، دانشگاه و تربیت اخلاقی، تهران، 1390، پوستر
دوازدهمین کنگره آموزش پزشکی، تحلیل موقعیت و بازنگری مهارتهای اساسی بالینی در برنامه آموزشی کارآموزی داخلی جراحی کارشناسی پرستاری، مشهد، 1390، پوستر
سومين كنگره مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان، درد و مديريت درد در سرطان. تهران، 1389، سخنراني.
پنجمين كنگره سراسري طب اورژانس، امداد رسانی هوايي. تهران، 1389، پوستر.
چهارمين كنگره سراسري طب اورژانس. پرستار، اورژانس، خطا و قانون. تهران، 1388، پوستر.
دومين سمينار تازه هاي پرستاري در راينولوژي و جراحي پلاستيک صورت. مراقبتهاي پرستاري در تومورهاي سر و گردن و حنجره. تهران، 1388، سخنراني.
ششمين کنگره بين المللي جراحان قلب ايران. جراحي CABG: با ضربان يا بدون ضربان؟ تهران، 1388.سخنراني.
ششمين کنگره بين المللي جراحان قلب ايران. بررسي عوامل موثر در early extubation در بيماران پيوند قلب. تهران، 1388.پوستر.
پنجمين كنگره انجمن سرطان ايران. هايپرترمي: درماني نوين در سرطان. تهران، سخنراني.
دومين كنگره مراقبتهاي حمايتي و تسكيني در سرطان، مشكلات دهاني در بيماران سرطاني: استوماتيت، تهران، 1388، سخنراني.
سومين كنگره سراسري طب اورژانس، موارد قانوني در حوادث و فوريتها، تهران، 1387، سخنراني.
شانزدهمين كنگره بين المللي انجمن قلب و عروق ايران، موثرترين درمان آريتمي‌هاي بطني، تهران، 1387، سخنراني.
پنجمين كنگره بين المللي جراحان قلب ايران، متغيرهاي حين عمل مرتبط با زمان اكستوباسيون در بيماران جراحي باي پس عروق كرونر، تهران، 1386،
پوستر
پانزدهمين کنگره بين المللي انجمن قلب و عروق ايران، بررسي فاكتورهاي مرتبط با زمان اكستوباسيون در بيماران تحت جراحي باي پس عروق كرونر،
تهران، 1386، سخنراني
چهاردهمين کنگره بين المللي انجمن قلب و عروق ايران، پيامدهاي CABG:عفونت زخم استرنوم، تهران، 1383، سخنراني
اولين همايش سراسري پرستاري ايران سال 1400؛ افقها و چالشها، آموزش و ارزشيابي تفکر انتقادي در پرستاري، تهران، 1383، پوستر
ششمين سمينار سراسري بيماريهاي ناشي از استرس، بررسي ميزان و نوع عوامل تنش زاي شغلي در پرستاران شاغل در بخشهاي ICU و اورژانس،
شيراز، 1383، سخنراني
پانزدهمين کنگره بين المللي بيماريهاي کودکان، کودک و درد، تهران، 1382، سخنراني
اولين کنگره بين المللي بيماريهاي ريوي، مراقبتهاي ويژه و سل، راديوگرافي قفسه صدري در بخش مراقبتهاي ويژه، تهران، 1382، پوستر
همايش سراسري ارتباط در خدمات بهداشتي درماني، مقايسه دو روش برقراري ارتباط بر ميزان اضطراب و رضايتمندي بيماران داراي لوله تراشه، اراک،
1382، سخنراني
سيزدهمين کنگره بين المللي انجمن قلب و عروق ايران، نشانگرهاي پروتئيني در تشخيص انفارکتوس حاد ميوکارد، تهران، 1381، سخنراني
سيزدهمين کنگره بين المللي انجمن قلب و عروق ايران، جراحي باي پس کرونر با حداقل تهاجم، تهران، 1381، پوستر
همايش سراسري پرستاري ويژه، مرگ مغزي، تهران، 1381، پوستر
همايش سراسري درد، روشهاي سنجش درد، تهران، 1381، سخنراني
•   


مقالات منتشره در مجلات علمی معتبر داخلی

       
· معرفی مفهوم کیفیت زندگی و جایگاه آن در بیماران مبتلا به کاتاراکت، فصلنامه پرستار چشم، 1391؛1(4):5-3
· تحلیل موقعیت و بازنگری مهارتهای اساسی بالینی در برنامه آموزشی کارآموزی داخلی جراحی کارشناسی پرستاری، مجله افق توسعه آموزش پزشکی، 1390؛4(2):90
·  تفسير مقدماتي راديوگرافي قفسه سينه، فصلنامه پرستاري قلب و عروق، 1389؛3(11):36-32
·  مشکلات دهانی در بیماران سرطانی: استوماتیت، فصلنامه دانستنی های سرطان، 1389؛11(25):48
·  تكنيكهاي نوين در جراحي عروق كرونر،‌ فصلنامه پرستاري قلب و عروق، 1388؛2(10):29-16
·  ارتباط با بيماران خاص، ماهنامه دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1384؛51: 21- 17
·  معيارهاي تعيين کننده مرگ مغزي، فصلنامه دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 1383؛45: 12-5
·  عفونت زخم استرنوم، ماهنامه دانشکده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1382؛28: 17-12
·  مقايسه دو روش برقراري ارتباط بر ميزان اضطراب و رضايتمندي بيماران داراي لوله تراشه، مجله حيات، 1381؛16: 12-5

 
مقالات منتشره در مجلات خارجی و علمی پژوهشی

·  اخبار بد شایع در بخشهای ویژه و اورژانس و میزان مشارکت پرستاران در فرایند انتقال خبر بد در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران،
مجله دانشکده پرستاری ارومیه، 1394؛ 13(5): 377-385.
·  بررسی تاثیر استفاده از چک¬لیست ثبت اقدامات بر عملکرد پرستاران بخش مراقبت¬های ویژه در اندازه¬گیری فشار ورید مرکزی، مجله حیات، 1394؛ 21(2): 28-18
·  بررسی ارتباط تنش اخلاقی با خودکارآمدی در پرستاران شاغل در بخشهای ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،
مجله دانشکده پزشکی رفسنجان، 1394؛ 14: 443-454.
·  مقایسه تاثير دو روش آموزش الکترونیکی تعاملی و غیرتعاملی بر آگاهی پرستاران بخش مراقبت ویژه در مورد فرایند مرگ مغزی و بررسی رضايت آنها
از دوره آموزش، مجله حیات، 1394؛ 21(2): 40-53.
·         بررسی تاثیر چک لیست دربكارگيري دستورالعمل انتقال ایمن داخل بیمارستانی دربخش¬های مراقبت ویژه، فصلنامه پرستاری قلب و عروق، 1393؛ 3(3): 30-37.
· تاثیر استفاده همزمان قفل هوا و طول مدت تزریق بر شدت درد و میزان کبودی ناشی از تزریق زیر جلدی هپارین؛ مجله پژوهش پرستاری؛ 1393؛ 9(3):
67-62.
· اثربخشی حمایت اطلاعاتی خانواده محور بر رضایتمندی خانواده بیماران تحت عمل جراحی قلب باز؛ مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی؛ 1393؛
11(2): 44-38
· ارزیابی عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاري مراقبت هاي ویژه در زمینه مهارت هاي مربوط به فرایند احیاء قلبی ریوي با استفاده از آزمون آسکی؛ فصنامه پرستاری قلب و عروق؛ 1392؛ 4(2): 34-26
·  اصول اخلاق حرفه ای در آموزش؛ مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی؛ 1391؛ 5(6):38-25
· دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان پرستاری درباره ارزشیابی عملکرد بالینی با رویکرد برنامه ای؛ مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1391؛ 10(12):755-734
·  بررسی اثربخشی حمایت اطلاعاتی مراقبان خانوادگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز بر اضطراب آنان، مجله حيات، 1391؛ 3(18):43-33
·  وضعيت ارزشيابي باليني دانشجويان كارشناسي پرستاري از ديد اساتيد و دانشجويان، فصلنامه پژوهش پرستاري، 1391؛7(25):26-17
·  تأثير طب فشاري بر كاهش تهوع بيماران تحت عمل جراحي استرابيسم، مجله حيات، 1390؛17(4):35-26
·  دانش، نگرش و عملكرد فرهنگيان درباره بيماريهاي قلبي عروقي، فصلنامه پرستاري ايران، 1388؛62: 40-34
·  رفتارهاي پيشگيرانه از بيماري‌هاي قلبي و ارتباط آن با ميزان آگاهي از عوامل خطر، مجله حيات، 1387؛2: 49-41
·  بررسي ميزان آگاهي و عملكرد فرهنگيان در زمينه پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي و برخي عوامل مرتبط با آن، فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، 1387؛18(60):43-35
· ارتباط سن، جنس و وضعيت هموديناميك بعد از عمل با زمان اكستوباسيون بيماران تحت جراحي باي‌پس عروق كرونر، فصلنامه پرستاري ايران، 1386؛49:
50-39
·  بررسي ارتباط متغيرهاي قبل از جراحي باي ‌پس كرونر با زمان اكستوباسيون بيماران، مجله حيات، 1385؛1: 16-5
• Role,
perspective
and knowledge of Iranian critical care nurses about breaking bad news, Australian Critical Care, Australian Critical Care, 2016, 29:77-82.
• Development of a comprehensive clinical performance assessment system for nursing students: A programmatic approach, Japan Journal of Nursing Science, 2016, 13, 46–54.
• Conceptual Analysis of Professional Ethics in Teaching, Indian Journal of Science and Technology, 2016, 9(13)
• Evaluating the Educational Environment of a Nursing School by Using the DREEM Inventory; Global Journal of Health Science; 2015; 7(4):211-216
• Evaluation of nursing students’ skills by DOPS, Journal of Medical Education, 2015, 14(1): 38-44
• Intraoperative
Variables Associated
with Extubation Time in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Surgery, Japan Journal of Nursing Science, 2008; 5(1): 23-30.

· اخلاق حرفه ای در آموزش دانشگاهی: ابعاد و سازه ها، مجله طب و تزکیه، 1394، 24(2): 72-61.

     
كتابهای تالیفی و ترجمه

·  پرستاری مراقبتهای ویژه قلب و عروق تلان، انتشارات اندیشه رفیع، ترجمه، زیر چاپ
·  مباني پرستاري پوتر و پري، انتشارات انديشه رفيع، ترجمه، 1394
·  پرستاري چشم و گوش، انتشارات انديشه رفيع، 1393، ترجمه برونر 2014
·  پرستاري چشم و گوش، انتشارات انديشه رفيع، 1390، ترجمه برونر 2010
·  پرستاري چشم و گوش، انتشارات بشري، 1388، ترجمه برونر 2008
·  مباني پرستاري سرطان، انتشارات بشري، 1387، تاليف
·  يك كاركاه


علایق آموزشی و پژوهشی

·  فرايند آموزش و يادگيري
·  فرايند ارزشيابي دانشجو و استاد
· اخلاق و تعهد حرفه ای
·  پرستاري مراقبتهای ویژه CCU و ICU جراحی قلب، پرستاری قلب و اورژانس، قلب
 

سایر موارد
 
طراحی چارت تصویری جهت برقراری ارتباط با بیماران دچار اختلال تکلم کلامی، 1381


سوابق تدریس

· طراحی آموزشی، مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی
·  روانشناسی یادگیری، مقطع دکتری آموزش پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی
·  برنامه ریزی درسی پیشرفته، مقطع کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشگاه شهید بهشتی
·  روش تحقیق، مقطع کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  آشنایی با روشهای آموزش، مقطع کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  پایش و مانیتورینگ، مقطع کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  بیماریهای سیستم تنفس، مقطع کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  بیماریهای قلب و عروق، مقطع کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  تروماتولوژی، مقطع کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  مراقبتهای ویژه CCU,ICU و جراحی قلب باز، مقطع کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  بیماریهای قلب و عروق، مقطع کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  بیماریهای سیستم تنفس، مقطع کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  انکولوژی، مقطع کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  اورژانسها در حوادث غیر مترقبه، مقطع کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
·  ارتوپدی، مقطع کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران


سوابق بالینی

· ICU جراحي قلب باز و ICU جنرال و CCU

ارائه سخنرانی و مدرس کارگاه و ژورنال کلاب

  • کارگاه آشنایی با روشهای نوین تدریس ویژه اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394
  • دوره غیر حضوری آموزش مداوم مرگ مغزی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1393
  • کارگاه مراقبتهای پرستاری در تروما، بیمارستان امام سجاد (ع) ناجا، مهر 1393
  • کارگاه ارزشیابی عملکرد تدریس به روش آزمونهای ساختارمند عینی، اردیبهشت 1392، چهاردهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی
  • کارگاه برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر توانمندیها، اردیبشهت 1391، سیزدهمین کنگره کشوری آموزش پزشکی
  • ژورنال کلاب فيدبك در آموزش،‌ خرداد 1388
  • ژورنال کلاب پوزيشن به شكم در بيماران ARDS ، آبان 1385
  • کارگاه آنفولانزاي پرندگان، خرداد 1385 و اسفند 1384
  • كارگاه تفسير الكتروكارديوگرام وبژه اعضاي هيئت علمي، تير 1384
 
مدارک جانبی و دوره های تخصصی گذرانده شده

·  لیدرشیپ آموزشی، دفتر توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394
·  سيستم ترياژ ESI، معاونت سلامت وزارت بهداشت و درمان، 1389
·  احياء پايه و پيشرفته بالغين، انجمن تخصصي طب اورژانس، 1388
·  تهويه مكانيكي در ICU بزرگسالان، 1388
·  فلوشيپي آموزش پزشكي، مركز توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1385
·  فلوشيپي آموزش پژوهش، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ، 1383
·  تفسير الكتروكارديوگرام، بيمارستان قلب شهيد رجايي تهران ، 1380
شرکت در سایر کارگاههای آموزشی از جمله: کارگاه مقاله نویسی elsevier/ مدیریت منابع انسانی/ تحليل داده‌هاي كيفي با ابزار MAXQDA/
ابزارسازي با تاكيد بر ابزارهاي پژوهشي/ كارگاه مولتي مديا/ روايي پايايي ابزار پژوهش در پژوهشهای پيمايشی/ تحليل واريانس چند متغيره/
کاربرد بيمار استاندارد شده در عرصه های پزشکی/ كارگاه دانش پژوهي/ اصول طراحي آموزشي در يادگيري الكترونيكي/ يادگيري الكترونيكي
در آموزش پزشكي/ آموزش SPSS/ جمله نويسي و مقاله نويسي انگليسي/ جستجوي منابع الكترونيك پيشرفته و مقدماتي/ چگونه مقاله بخوانيم؟/
Reference manager/ Systematic review/ Scientific Writing / روش شناسي تحقيقات كيفي/ ارزشيابي باليني/ چگونگي طراحي و اداره اثربخش