فیروزه بیات                                                                                                                        تاریخ آخرین ویرایش : 22/3/96
                                                                                                               

مشخصات فردي

 
مرتبه دانشگاهي : کارشناس ارشد سلامت سالمندان
گروه آموزشي : پرستاری بهداشت جامعه و سالمندی 

پست الكترونيك: Firoozeh.Bayat568@Gmail.com  
تلفن : +98 (21) 61054209
 
نشاني محل كار : ميدان توحيد خيابان نصرت شرقي دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم  پزشكي تهران
 
 
سوابق تحصيلي
 
 • فوق ليسانس سلامت سالمندان دانشگاه پوترا كشور مالزي1390-1387
 • ليسانس مامايي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر1382-1380 
 • فوق ديپلم مامايي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آبادان و خرمشهر1375-1372
 • ديپلم دبيرستان فاطمه زهرا (س) شهرستان آبادان استان خوزستان1372
 
پايان نامه هاي گذرانده شده
 
 • تأثير عملكرد جنسي بر كيفيت زندگی زنان سالمند 1390
 
سمت هاي اجرايي
 
 • کارشناس آموزشی گروه پرستاری سالمندی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران1391 تاکنون
 • كارشناس سلامت جوانان و مدارس معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر1390-1376
 • مشاور در مركز مشاوره بهداشت باروري استان بوشهر1386-1385
 
سابقه آموزشی
 
 • مربی بهداشت جامعه دانشجویان کارشناسی پرستاری
 • مربی بهداشت مادر و نوزاد دانشجویان کارشناسی پرستاری
 • 1391 مدرس كارگاه آموزشي انواع زخم ، مراقبت و پانسمان
 • 1391  تا کنون آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
 • 1387  آموزش بهداشت باروري به معلمين
 • 1386 آموزش راههاي كنترل و پيشگيري از ابتلا به ايدز به كارشناسان بهداشتي
 • 1380آموزش روشهاي تنظيم خانواده به معلمين
 
طرحهاي تحقيقاتي و پروپوزال های مصوب
 
 • تأثير عملكرد جنسي بر كيفيت زندگی زنان سالمند بوشهري ( مجري اصلي طرح ) 1390
 • بررسي سلامت روان پناهندگان افغاني ساكن در اردوگاه افاغنه دالكي استان بوشهر ( همكار ) 1385
 • بررسي روشهاي جديد آموزش بهداشت باروري به نوجوانان بوسيله والدين ( همكار ) 1383
 • بررسي كيفي دانش و نگرش دانش آموزان ، والدين و معلمين در خصوص مسائل بهداشتي در مقاطع مختلف تحصيلي با استفاده از مصاحبه گروهي ( همكار ) 1382
 • ارزشيابي مطالب بهداشتي موجود در كتب درسي دانش آموزان به تفكيك پايه و مقطع تحصيلي 1381
 • بررسي تأثير آموزش رابطين بهداشتي بر دانش و نگرش دختران 14-10 ساله شهر بوشهر در زمينه بهداشت بلوغ1380
 
انتشارمقاله در مجلات معتبرداخلي
 
 • دكتر فاطمه عزيزي ، دكتر محمد هادي ظفرمند ، فيروزه بيات - بررسي كيفي دانش و نگرش دانش آموزان ، والدين و معلمين در خصوص مسائل بهداشتي در مقاطع مختلف تحصيلي با استفاده از مصاحبه گروهي . مجله طب جنوب 78:1-1389.69
 
سایر موارد
 
کارگاه ها:
 
 • کنگره تازه ترین دستاوردهای پژوهش در دانش پزشکی ( کنگره دکتر یلدا ) 1395
 • کارگاه توانمندسازی مربیان سالمندی 1395
 • کارگاه آموزشی اعتماد به نفس 1395
 • کارگاه آموزش مقدماتی Cochrane Systematic Review  1395
 • کارگاه آموزشی پانسمانهای نوین در زخمهای فشاری 1394
 • اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان 1394
 • كارگاه آموزشي نظریه پردازی در پرستاری و مامایی بر مبنای متون اسلامی 1393
 • كارگاه آموزشي آشنایی با سرقت علمی ، مصادیق و راهکارهای پیشگیری از آن1391
 • كارگاه آموزشي علم سنجی 1391
 • كارگاه آموزشي نانوفناوری علوم پزشکی به ویژه در نانوپرستاری و مامایی 1391
 • كارگاه آموزشي مهارتهای زندگی 1391
 • كارگاه آموزشي انواع زخم ، مراقبت و پانسمان 1391
 • كارگاه آموزشي روش تحقیق متا آنالیز در پژوهش 1391
 • كارگاه آموزشي استانداردسازی ابزار1391
 • كارگاه آموزشي سلامت جسمي و اجتماعي سالمندان برگزار شده توسط انستيتو سالمندشناسي دانشگاه پوترا مالزي سال 1390
 • كارگاه آموزشي نحوه نگارش پايان نامه  برگزار شده توسط دانشگاه پوترا مالزي سال 1389
 • كارگاه آموزشي EndNote  برگزار شده توسط دانشگاه پوترا مالزي سال 1389
 • كارگاه آموزشي سلامت جنسي برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1385
 • كارگاه آموزشي بهداشت بلوغ برگزار شده توسط انجمن تنظيم خانواده ايران 1385
 • كارگاه آموزشي نحوه استفاده از نرم افزار GIS برگزار شده توسط مركز آموزش مديريت دولتي 1384
 • كارگاه آموزشي ده گام در پ‍ژوهش برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1383
 • كارگاه آموزشي مهارتهاي كامپيوتر  برگزار شده توسط مركز آموزش مديريت دولتي 1382
 • كارگاه آموزشي نحوه استفاده از نرم افزار SPSS برگزار شده توسط مركز آموزش مديريت دولتي 1382
 • كارگاه آموزشي اپيدميولوژي برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1382
 • كارگاه آموزشي Focus Group Discussion (FGD) برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1382
 • كارگاه آموزشي شير مادر برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1380
 • كارگاه آموزشي روش تحقيق در علوم بهداشتي برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1380
 • كارگاه آموزشي FOCUS – PDCA برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1379
 • كارگاه آموزشي برنامه ريزي عملياتي برگزار شده توسط واحد بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشكي بوشهر 1379
 • كارگاه آموزشي مشاوره تنظيم خانواده برگزار شده توسط وزارت بهداشت  1378