مجلات کارآفرینی
 

فصلنامه توسعه کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران     

ثبت ایده، توليد ملی و حمايت از کار و سرمايه ايرانی (پايگاه اطلاعات سرمايه گذاری ايران)    

نشریه توسعه کارآفرینی     

پایگاه روزنامه کارآفرینی تفاهم  

نشریه رشد و کارآفرینی  

ماهنامه کارآفرین ناب  

Jounal of Global Entrepreneurship Research