مراکز کارآفرینی دانشگاه ها

 

مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور

مرکز کار آفرینی دانشگاه علم و صنعت 

مرکز کار آفرینی دانشگاه صنعتی شریف 

مرکز کارآفرینی دانشگاه شاهد 

مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه مازندران

مرکز کار آفرینی دانشگاه گیلان 

مرکز کار آفرینی پردیس قم دانشگاه تهران 

مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران 

مرکز کارآفرینی دانشگاه کاشان 

مرکز کار آفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان 

مرکز کارآفرینی دانشگاه شهرکرد 

مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس 

ستاد کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
دفتر کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دفتر کارآفرینی دانشگاه ها
واحد کارآفرینی جمعیت امام علی