همایش تحت عنوان سازمان نوآور و کارآفرین در روز های یکشنبه و دوشنبه مورخ 8 و 9 بهمن ماه 1391 با حضور صاحب نظران و اساتید فعال در این حوزه از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف،  دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، دبیرستاد نوآوری دانشگاه و همچنین کارآفرینان حوزه سلامت توسط کارگروه توسعه کارآفرینی دانشکده برگزار شد.