معرفی تیم آموزشی

ریاست دانشکده: دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی

معاونت آموزشی: دکتر هومن شهسواری

مسئول آموزش کارآفرینی: طاهره میرمولایی

                                             

لیست مدرسین کارآفرینی:


 

ردیف

نام و نام خانوادگی 

1

طاهره میرمولایی

2

فاطمه واثق

3

زهرا توکل

4

آسیه درویش

5

خدیجه زارعی

6

مریم رحمتی

7

زهرا عباسی دولت آبادی

8

اکرم السادات سادات حسینی