الکاسب حبیب الله


اهداف:
- توسعه فرهنگ کارآفرینی و ارتقای شناخت جامعه دانشگاهی علوم پزشکی نسبت به کارآفرینی ، کارآفرینان و نقش آنها در پیشرفت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رفاه و ارتقای سطح سلامت جامعه
- تدوین دوره های آموزش کارآفرینی
- ترغیب مطالعه در خصوص زندگی نامه و تجارب کارآفرینان ، پروژه های کارآفرینی ، محیط و فضای کارآفرینی و سایر زمینه ها، مرتبط با نظام سلامت،  با توجه به شرایط بومی و فرهنگی ایران
-  معرفی لینک های مفید و شناسایی راه های فراهم کردن امکانات اولیه برای شروع کارآفرینی و حمایت کارافرینان
- تسهیل  سیاست گذاری و برنامه ریزی بهتر در خصوص کارآفرینی