فیلم های آموزشی نحوه کار با تجهیزات مرکز مهارت های بالینی

فیلم آموزشی نحوه کار با مانکن احیا با استفاده از نرم افزار QCPR
 

 
فیلم آموزشی نحوه کار با مانکن پیشرفته ترمیم اپی زیاتومی
 

 
فیلم آموزشی نحوه کار با مانکن زایمان پیشرفته
 

 
فیلم آموزشی نحوه کار با مانیتور علایم حیاتیفیلم آموزشی مانکن احیای پیشرفته نوزاد


فیلم آموزشی نحوه کار با مانکن