اطلاعات فنی تجهیزات موجود در مرکز مهارت­های بالینی


مانکن جوکینگ اطفال

مانکن جوکینگ بزرگسال

مانکن پرستاری نوزاد 

مانکن تمام تنه هوشمند

CPR  مانکن نیم تنه

مدل آموزش اینتوباسیون بزرگسال

مدل آموزش اینتوباسیون

مدل آموزش پرستاری نوزاد و واکسیناسیون

مدل آموزش تزریقات کامل نوزاد