فهرست اعضای محترم هیأت علمی بازنشسته

 

 

دکتر اعظم بحیرائی

نسرين سلماني باروق   

زهرا منجمد  

دکتر شیوا بصام پور

سوسن سميعي  عباس مهران

زهرا بهنودي 

مرضيه شبان محمدرضا  موقری سادات محله

دکتر زهره پارسايكتا

ناهیدخت شریفی نیستانک دکتر ماندانا میرمحمد علی ئی

مينو پاك گوهر

دکتر مهوش صلصالي دکتر ژیلا میرلاشاری

شادان پدرام رازی

محترم طلوعي دکتر علي اكبر نظري

شادروان دکتر فریبا تباری

مهرنوش عامل ولي زاده

هايده نكته دان

محمد رضا تفاق

طاهره عقیلی

سیده سوسن نوری کرمانشاهی

ترانه تقوی لاریجانی

منصوره علی اصغر پور

دکتر فاطمه نوغانی

دکتر زیبا تقی زاده

 رقيه كريمي

ناهيد نيكخو

فرشته جمشيدي

شهناز گليان تهراني

الهه نیک زینت متین

افتخارالسادات حاجي كاظمي

زهرا گودرزي

دکتر فاطمه واثق رحیم پرور

زهرا دانشور عامری

ماهروز مسلمي

دکتر شکوه ورعی

دکتر زهرا راهنورد

جميله مسيب مرادي

عباس هوشمند بهابادي

فاطمه رسولي

شادروان منیره مشتاقیان 

فرزانه یوسفی

افسر رضائي پور 

مهوش مشرفي

 مصطفی رضایی فریمانی

اشرف الملوك معماري