منتورینگ

 

معرفی:

به منظور ایجاد بستر مناسب جهت پیشرفت علمی دانشجویان جدید الورود، مشارکت دانشجویان توانمند در امور آموزشی، فرهنگی و اجتماعی، و جلوگیری از ایجاد آسیب های تحصیلی و روانی اجتماعی برای دانشجویان جدید الورود، دفتر منتورینگ دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران ذیل معاونت آموزشی دانشکده ی پرستاری تشکیل گردیده است.
از اهداف این دفتر می توان به پیشرفت سطح دانش دانشجویان و کمک به رشد و بالندگی آنها، اعتلای تحصیلی، روحی- اجتماعی دانشجویان، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعال دانشجویان در امور علمی، آموزشی و اجتماعی مرتبط با ایشان، افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به چالش ها و موانع پیش روی آنها در دوران تحصیل و پر رنگ نمودن نقش مشورتی دانشجویان توانمند و به کار گرفتن آن در جهت پیشرفت سایر دانشجویان اشاره کرد.
دفتر منتورینگ تلاش دارد موانع پیش روی دانشجویان را بر طرف نماید. دانشجویان جدیدالورود با استفاده از این ظرفیت می-توانند به صورت کاملا رایگان از کمک ها و مشورت منتورهای دانشکده استفاده نموده و خود در آینده به عنوان منتور باعث پیشرفت سایر دانشجویان گردند.


سرپرست دفتر منتورینگ:
دکتر معصومه ذاکری مقدم

دبیر دفتر منتورینگ:
فاطمه رضایی نیا

اعضای دفتر منتورینگ:
• علی پروهان  دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 94
• نرگس مقیسه دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95
• مرجان رحیمی دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95
• دینا ولدان دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 94
• نجمه چگینی دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95
• سجاد رفیعی دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 94
• محمد ایرانی دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95
• محمد علی رضازاده دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95
• فاطمه رضایی نیا دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 96
• مریم ملکیان دانشجوی کارشناسی مامایی ورودی 95
• سحر محسنی دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 96
• علی خانی پور دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95
• آرین معماری دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 96
• فاطمه حسین زاده دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری ورودی 96
• حسین کتولی نژاد دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 94
• نسیم راهپیما دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 94
• سارا حسینی دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 95
• امین محمدی دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 96
• نیره وزینی دانشجوی کارشناسی پرستاری ورودی 96

شرح وظایف منتور:
1. ارتباط مداوم در طی یک سال تحصیلی از شروع طرح با منتی های تعیین شده مطابق با توالی اعلام شده توسط دفتر منتورینگ
2. ارائه گزارش کتبی به دفتر منتورینگ و منتور بالینی برای هر ارتباط منتور- منتی طبق دستور العمل اعلام شده توسط دفتر منتورینگ
3. ارائه گزارش وضعیت منتی در انتهای هر ترم تحصیلی بر اساس دستور العمل اعلام شده توسط دفتر منتورینگ
4.  شرکت در جلسات بین منتورها (Inter-Mentor Session)
5.  شرکت در برنامه های آموزش منتورها