فرم های ارزشیابی استاد

فرم ارزشیابی استاد توسط مدیر گروه

فرم ارزشیابی استاد توسط همکاران

فرم ارزشیابی تدریس تئوری استاد توسط دانشجویان

فرم ارزشیابی تدریس عملی استاد توسط دانشجویان (آزمایشگاه)

فرم ارزشیابی تدریس عملی استاد توسط دانشجویان (مرکز مهارت های بالینی)

فرم ارزشیابی تدریس بالینی استاد توسط دانشجویان (کارآموزی)

فرم ارزشیابی تدریس بالینی استاد توسط دانشجویان (کارآموزی مدیریت)

فرم ارزشیابی فعالیت های مدیر گروه توسط معاون آموزشی

فرم ارزشیابی فعالیت های مدیر گروه توسط اعضای گروه آموزشی

فرم های ارزشیابی برنامه آموزشی

پرسشنامه اعضای هیأت علمی 
( ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی ، رشته ...)

پرسشنامه اعضای هیأت علمی
( ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد / دکتری ، رشته ...)

ابزار ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی 
( دوره علوم پایه )

ابزار ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی
( دوره بالین )

ابزار ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی
( مسئولین دانشکده )

ابزار ارزشیابی برنامه درسی 
ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ( دوره نظری )

ابزار ارزشیابی برنامه درسی
 مقطع کارشناسی ارشد ( دوره بالین)

ابزار ارزشیابی برنامه درسی
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری  ( مسئولین دانشکده )
فرم های ارزشیابی دانشجو

بلوپرینت آزمون های دروس نظری دانشجویان

چک لیست ارزیابی صحت استاندارد بودن سوالات آزمون کتبی چند گزینه ای
( چک لیست میلمن)