مدیر آموزشی

 دکتر زهرا بهبودی مقدم
دانشیار گروه بهداشت باروری


 Behboodi@tums.ac.ir  - دبیری جلسات شورای آموزشی دانشکده و تنظیم و پیگیری صورت جلسات
- پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای آموزشی در گروه ها و ارائه گزارش های دوره ای
- نظارت و پیگیری ایزو و اعتبار بخشی در حوزه آموزشی در راستای برنامه عملیاتی چهارساله دانشکده
- نظارت بر نحوه برگزاری جلسات آموزشی گروه ها و نظارت برحسن اجرای مصوبات گروه ها بر اساس قوانین بالا دستی
- نظارت و پیگیری موضوعات خواسته شده از مدیران گروه های آموزشی در زمان تعیین شده
- تسلط بر قوانین و مقررات آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها در گروه ها
- نظارت بر نحوه برگزاری کلاس های درس نظری و کارآموزی ها با هماهنگی با دفتر برنامه ریزی و امور بالین ، و نحوه توزیع دروس
- نظارت برحسن عملکرد واحدهای متبوع معاونت آموزشی و ارائه گزارش های دوره ای
- برگزاری جلسات ادواری منظم با دانشجویان مقاطع مختلف
- نظارت بر نحوه¬ی جذب مدرسین حق التدریس و فرآیند آن
- تهیه آمار و شاخص های خواسته شده در حوزه آموزشی
- مرور قوانین و مقررات بیلان نویسی با مدیران گروه طبق شیوه نامه ارسال شده از دفتر معاونت و کنترل بیلان اعضای هیات علمی و کارشناسان با مدیران گروه و تأیید و تحول به موقع آن به دفتر معاونت آموزشی ( در نیمسال اول 15 آبان و در نیمسال دوم 15 اسفند ماه )
- تنظیم پیش نویس گواهی بیلان کارکرد حق التدریس گروه¬ها
- بررسی و تأیید لیست حق التدریس های گروه¬ها بر اساس بیلان و اعلام آن به واحد حق التدریس