مدیر آموزشی

دکتر سریه پورتقی

 استادیار گروه آموزشي سلامت جامعه
s-poortaghi@sina.tums.ac.ir

 

- دبیری جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم و پیگیری صورت جلسات
- پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در گروه ها و ارائه گزارش های دوره ای
- نظارت بر نحوه عملکرد آموزشی گروه های آموزشی ( ارتقاء کیفیت، توسعه آموزش، جلسات آموزشی، حسن اجرای مصوبات گروه)
- تعامل مستمر با مدیران گروهای آموزشی جهت پیگیری موضوعات خواسته شده در زمان تعیین شده
- تسلط بر قوانین و مقررات آموزشی به عنوان مرجع آگاه در حوزه آموزش
- نظارت بر نحوه برگزاری کلاس های درس نظری و کارآموزی ها
- نظارت برحسن عملکرد واحدهای متبوع معاونت آموزشی و ارائه گزارش های دوره ای
- برگزاری جلسات ادواری منظم با دانشجویان مقاطع مختلف جهت انعکاس نظرات و خواست های آنها
- ساماندهی فرآیند جذب، بررسی بیلان ها و ارسال آن برای مدرسین حق التدریس
- ساماندهی فرآیندهای آموزشی کلیه مقاطع و نظارت برحسن اجرای آن
- نظارت بر برنامه ریزی آموزشی نظری و بالین دانشکده در کلیه مقاطع
- نظارت برعملکرد اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
- تهیه آمار و شاخص های خواسته شده در حوزه آموزشی
- کنترل بیلان اعضای هیات علمی و آموزشی و دانشجویان دکترا  با مدیران گروه و تأیید و تحول به موقع آن به دفتر معاونت آموزشی
- نظارت بر حسن اجرای کلیه کوریکولوم های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی