مدیر آموزشی

دکتر معصومه ذاکری مقدم 

 استادیار گروه آموزشي مراقبت های ویژه پرستاری

zakerimo@tums.ac.ir 


- دبیری جلسات شورای آموزشی دانشکده و تنظیم و پیگیری صورت جلسات
- پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای آموزشی در گروه ها و ارائه گزارش های دوره ای
- نظارت بر نحوه عملکرد آموزشی گروه های آموزشی ( ارتقاء کیفیت، توسعه آموزش، جلسات آموزشی، حسن اجرای مصوبات گروه)
- تعامل مستمر با مدیران گروهای آموزشی جهت پیگیری موضوعات خواسته شده در زمان تعیین شده
- تسلط بر قوانین و مقررات آموزشی به عنوان مرجع آگاه در حوزه آموزش
- نظارت بر نحوه برگزاری کلاس های درس نظری و کارآموزی ها
- نظارت برحسن عملکرد واحدهای متبوع معاونت آموزشی و ارائه گزارش های دوره ای
- برگزاری جلسات ادواری منظم با دانشجویان مقاطع مختلف جهت انعکاس نظرات و خواست های آنها
- ساماندهی فرآیند جذب، بررسی بیلان و ارسال آن برای مدرسین حق التدریس
- ساماندهی فرآیندهای آموزشی و نظارت برحسن اجرای آن
- نظارت بر برنامه¬ریزی آموزشی نظری و بالین دانشکده
- نظارت برعملکرد اداره آموزش
- تهیه آمار و شاخص های خواسته شده در حوزه آموزشی
- مرور قوانین و مقررات بیلان نویسی با مدیران گروه طبق شیوه نامه ارسال شده از دفتر معاونت و کنترل بیلان اعضای هیات علمی و کارشناسان با مدیران گروه و تأیید و تحول به موقع آن به دفتر معاونت آموزشی