به نام خدا

سرپرست امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی


                                                                                            دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشكي تهران به عنوان  یکی از قديمي ترين و تاثیر گذارترین دانشکده های پرستاری و مامایی حال حاضر كشور،  وظيفه حفظ و ارتقای جايگاه های علمي و حرفه ای رشته های  پرستاری و مامایی را برعهده دارد. این مهم نيازمند برنامه ريزي جامع و صحيح، همکاری، هماهنگي و مشاركت فعال تمام اعضای هیئت علمی و دانشجويان تمام مقاطع تحصیلی مي باشد. يقينا تنوع و گستردگي رشته ها و گرایشها ، ضرورت و اهميت پرداختن به به نحوه اجرا و پایش برنامه ها را دو چندان می کند.
این مدیریت در تلاش است  با ایجاد انسجام و هماهنگی بین بخش ها و واحدهای مختلف تمام مقاطع تحصیلی و با اصلاح و ارتقای فرآیندهای جاری، در راستای دستیابی به اهداف برنامه چهارساله دانشگاه و دانشکده در حوزه معاونت آموزشی حرکت کند. بدیهی است بكارگيري روشهاي علمي در حل مشكلات و اداره امورو پرهیز از روزمرگی و حركت بر اساس نقشه علمی دانشگاه به عنوان مهمترین سند بالادستی مورد توجه اکید خواهد بود.

شرح وظایف مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
- دبیری جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و تنظیم و پیگیری صورت جلسات
- پیگیری اجرایی شدن مصوبات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در گروه ها و ارائه گزارش های دوره ای
- نظارت بر نحوه عملکرد آموزشی گروه های آموزشی ( ارتقای کیفیت، توسعه آموزش، جلسات آموزشی، حسن اجرای مصوبات گروه)
- تعامل مستمر با مدیران گروهای آموزشی جهت پیگیری موضوعات خواسته شده در زمان تعیین شده
- تسلط بر قوانین و مقررات آموزشی به عنوان مرجع آگاه در حوزه آموزش
- نظارت بر نحوه برگزاری کلاس های درس نظری و کارآموزی ها
- نظارت برحسن عملکرد واحدهای متبوع معاونت آموزشی و ارائه گزارش های دوره ای
- برگزاری جلسات ادواری منظم با دانشجویان مقاطع مختلف جهت انعکاس نظرات و خواست های آنها
- ساماندهی فرآیند جذب، بررسی بیلان ها و ارسال آن برای مدرسین حق التدریس
- ساماندهی فرآیندهای آموزشی کلیه مقاطع و نظارت برحسن اجرای آن
- نظارت بر برنامه ریزی آموزشی نظری و بالین دانشکده در کلیه مقاطع
- نظارت برعملکرد اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی
- تهیه آمار و شاخص های خواسته شده در حوزه آموزشی
- کنترل بیلان اعضای هیات علمی و آموزشی و دانشجویان دکترا با مدیران گروه و تأیید و تحویل به موقع آن به دفتر معاونت آموزشی
- نظارت بر حسن اجرای کلیه کوریکولوم های آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی