دفتر پایش و ارزیابی دانشکده 
 
 

شیوه نامه ها

شیوه نامه پیشنهادی نظام جامع ارزشیابی دوره های آموزشی

شیوه نامه پیشنهادی نظام جامع ارزیابی دانشجویان

شیوه نامه ارزشیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی 

شیوه نامه ارزشیابی عملکرد مدیران گروه های آموزشی

مراحل انجام ارزشیابی استاد در سامانه ارزشیابی دانشگاه