دفتر پایش و ارزشیابی دانشکده

 

اعضاء دفتر

اعضاء کمیته پایش و ارزشیابی 
 
شرح وظایف دفتر 

برنامه های دفتر

فرم ها


شیوه نامه ها و آیین نامه ها

 
 مدیر دفتر پایش و ارزشیابی:
دکتر راضیه معصومی

   Tel: 61054344 
  61054345 
61054315

 

 


معرفی
 

دفتر پایش و ارزشیابی دانشکده پرستاری و مامایی با هدف ارتقاء سطح کیفیت تدریس تئوری و بالینی اعضاء هیئت علمی و ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت نحوه برگزاری امتحانات و میزان رضایتمندی دانشجویان و اعضاء هیئت علمی از عملکرد خود ، فعالیت خود را از مهر ماه سال 1393 شروع نموده است . وظایف و فعالیتهای این دفتر مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر و سیاست های دفتر ارزشیابی دانشگاه علوم پزشکی تهران و در راستای نقشه علمی دانشگاه و برنامه راهبـردی دانشکـده  به شـرح زیر می باشد :

• تهیه ابزارهای ارزشیابی در سطوح مختلف
• جمع آوری بازخوردها از دانشجویان ، اساتید ، معاون آموزشی ، مدیران گروه
• جمع بندی و محاسبه بازخوردها
• اعلام نتایج به اساتید ، معاون آموزشی ، مدیران گروه
• تعامل و همکاری با دانشگاه و دانشکده های وابستهاهداف
-  ارتقاء روز افزون نحوه تدریس اساتید
-   ارتقاء رضایتمندی دانشجویان و اساتید از نحوه آموزش در دانشکده 
-   ارایه آمار و نتایج ارزشیابی به