برنامه کارآموزی های دانشجویان کارشناسی مامایی
نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400

کارآموزی بیماری های زنان و ناباروری
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 36

کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 36

کارآموزی بهداشت مادر و کودک
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 36

کارآموزی بیمار های کودکان 
دانشجویان کارشناسی مامایی، دوره 37

کارآموزی زایمان طبیعی
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 37 

کارآموزی اصول و فنون پرستاری مامایی و روش کار در اتاق عمل
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 38

اسامی اساتید در لیبر بیمارستان بهارلو

اسامی اساتید در لیبر بیمارستان آرش