برنامه کارآموزی های دانشجویان کارشناسی مامایی
نیمسال اول سال تحصیلی  99-98

کارآموزی بیماریهای داخلی  جراحی در بارداری عرصه (1)
دانشجویان کارشناسی مامایی، ترم 7، دوره 33

کارآموزی نوزادان طبیعی و غیر طبیعی عرصه
دانشجویان کارشناسی مامایی، دوره 33

کارآموزی زایمان عرصه 1
دانشجویان کارشناسی مامایی، دوره 33

کارآموزی زایمان عرصه 2
دانشجویان کارشناسی مامایی، دوره 33

کارآموزی در عرصه – رایولوزی و سونوگرافی
دانشجویان کارشناسی مامایی عرصه 2، دوره 33

کارآموزی بهداشت مادر و کودک عرصه 1
دانشجویان کارشناسی مامایی، ترم 7، دوره 33

کارآموزی در عرصه مدیریت
دانشجویان کارشناسی مامایی عرصه 2، دوره 33

کارآموزی بارداری طبیعی و غیر طبیعی
دانشجویان کارشناسی مامایی عرصه، دوره 33

کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان عرصه 2
دانشجویان کارشناسی مامایی عرصه2، دوره 33

کارآموزی پزشکی قانونی
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 34

کارآموزی بهداشت مادر و کودک
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 34

کارآموزی زایمان طبیعی
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 34

کارآموزی بارداری طبیعی ( نوزادان )
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 35

کارآموزی بارداری طبیعی ( معاینات فیزیکی )
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 35

کارآموزی بارداری طبیعی ( پره ناتال )
دانشجویان کارشناسی مامایی ، دوره 35