برنامه دروس کارشناسی  برنامه دروس کارشناسی ارشد برنامه دروس دکتری تخصصی
پرستاری دوره کارشناسی ارشد پرستاری دوره دکتری تخصصی پرستاری
مامایی دوره کارشناسی ارشد مامایی دوره دکتری تخصصی بهداشت باروری
  دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  
  دوره کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  
  دوره کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی  

جهت مطالعه  اطلاعات تکمیلی برنامه های آموزشی مصوب به وب سایت دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه، بهداشت و تخصصی رجوع نمایید و یا از صفحه 
مشخصات کلی و سرفصل دروس بازدیدکنید.

آرایش دروس مقطع کارشناسی:  کارشناسی پرستاری و کارشناسی مامایی
 
آیین نامه ها: كارشناسي كارشناسي ارشد   دكتري