دستورالعمل برگزاری امتحانات

حضور مدرس و حضور نماینده گروه در جلسه امتحان الزامی می باشد

پاسخ کلیه سوالات تا 24 ساعت بعد از جلسه آزمون توسط استاد در اختیار دانشجو قرار گیرد.