کمیته ارتقاء شغلی کارشناسان: (ارشد،خبره و عالی )
 
اعضا هیات ممیزه :
 
ریاست دانشکده ( رئیس کمیته ): جناب آقای دکتر چراغی
معاون اداری و مالی ( دبیر کمیته ) : جناب آقای هوشمند بهابادی

معاون پژوهشی: سرکار خانم دکترتقی زاده                                                             

رئیس اداره امور اداری : سرکار خانم مرادی

 
 
 

وظایف کمیته :

  • بررسی و امتیازدهی موارد مندرج ( مقالات، طرح های تحقیقاتی و..) در فرم های مشمولین ارتقاء شغلی
  • تایید و اعلام امتیاز مربوطه جهت برقراری و کسب رتبه های ارشد ، خبره و یا عالی کارشناسان.