خدمات:

 

شرح وظایف :

 

1-     اخذ دستور کار از مقام مافوق

2-     انجام امور محوله توسط مسئول خدمات

3-     نظافت روزانه اتاقها و میزکار کارکنان

4-     آماده سازي آبدارخانه به منظورتهيه چاي براي اعضاء هیئت علمی و کارکنان

5-     پذیرایی در هنگام برگزاری جلسات و همایشها

6-     جابجایی اموال قسمتهای مختلف دانشکده

7-     ورود کالا به انباز و جابجایی آن

8-     سایر امور محوله