معاون اداری و مالی: سرکار خانم دکتر فاطمه نوغانی
پست الکترونیک:  Noghanif@tums.ac.ir
تلفن:66936968و 61054516 داخلی 516
 
مسئول دفتر، سرکار خانم فرح صفاوردی
تلفن :61054517 و66927171 داخلی 517به نام خدا

معاونت اداری و مالی ماموریت دارد در جهت ایجاد بستری مناسب برای پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشکده تلاش کرده و براساس سیاست ها و برنامه های مصوب و از طریق تامین و تخصیص منابع مالی ( درآمدها و اعتبارات ) با ارائه خدمات اداری، مالی و رفاهی، دیگر واحدهای دانشکده را در جهت ایفای ماموریت های خود پشتیبانی نماید.
وظیفه ما ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه فعالیت های آموزش ، پژوهش و فرهنگی می باشد. ما سعی خواهیم نمود با توانمندسازی سرمایه های سازمانی، افزایش انگیزه در کارکنان، استفاده بهینه از تمامی ظرفیتهای مادی و معنوی دانشکده جهت خلق ثروت و مدیریت صحیح منابع مالی و تحول در برنامه ها به رسالت فوق که رضایت ارباب رجوع می باشد دست یافته و در جهت اعتلای مادی و معنوی اساتید، کارکنان و دانشجویان بکوشیم.

 
دکتر فاطمه نوغانی 
معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی