معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه

مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی دانشگاهقوانین و بخشنامه ها

نام صفحه / آدرس

نام موضوع

صفحه اصلی

قوانین و بخشنامه ها

اداره امور هیات علمی

قوانین و مقررات و دستورالعمل ها

اداره کارگزینی اداری

قوانین و مقررات

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

اداره استخدام و طرح

قوانین و مقررات و بخشنامه ها

گروه بهره وری و تحول اداری

بخشنامه ها و مصوبات

گروه آموزش ضمن خدمت

قوانین و مقررات

بخشنامه ها و مصوبه ها

گروه طبقه بندی مشاغل

قوانین و مقررات

گروه تشکیلات

قوانین و مقررات

 

 
مدیریت امور مالی

نام صفحه / آدرس

نام موضوع

بانک جامع
قوانین و مقررات

قوانین و مقررات کشوری

قوانین و مقررات عمومی

قوانین و مقررات اختصاصی

 

 
مدیریت برنامه ریزی منابع مالی ( بودجه )

نام صفحه / آدرس

نام موضوع

قوانین و مقررات

قانون بودجه سالانه

قانون برنامه توسعه

دستور العمل اجرایی بودجه و انضباط مالی دانشگاه

سایر قوانین

 

 
مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی

نام صفحه / آدرس

نام موضوع

نظام پیشنهادها

آئین نامه

دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادها

دورکاری

دستورالعمل دورکاری

ارزیابی عملکرد

آئین نامه ها و بخشنامه ها