معاونت اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی
سامانه اطلاعات اداری
 

قوانین و مقررات

کشوری

وزارتخانه  

دانشگاه

دانشکده 

دستورالعمل های اداری

صدور حکم حقوقی

طبقه تشویقی

مرخصی بدون حقوق کارکنان

احتساب سابقه خدمت

ارزشیابی کارکنان

ارتقاء طبقه شغلی کارکنان

بازنشستگی کارکنان

صدور گواهی اشتغال به کار

اعمال مدرک تحصیلی

تغییر وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی

تغییر وضعیت استخدامی ازرسمی آزمایشی به رسمی قطعی

تمدید قرارداد پیمانی کارکنان

پایه تشویقی اعضاء هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی
نظام بررسی و پذیرش پیشنهادها

راهنمای ثبت پیشنهاد در سامانه نظام پیشنهاها

ورود به سامانه نظام پیشنهادهاطرح ها ومقالات 

تدوین دوره  آموزشی ضمن خدمت کارکنان

آشنایی با اصول پروپوزال نویسی در سامانه پژوهشیار