نشریات دانشجویی دارای مجوز در سال96


 ايما
صاحب امتیاز
مدیر مسئولمهسا نیکزاد
سردبیر

________________________________________


پونز
صاحب امتیاز
مدیر مسئول: فائزه ایوبی
سردبیر

________________________________________

 سیاه و سفید
صاحب امتیاز: محمدرضا نظافتی
مدیر مسئول

سردبیر:محمدرضا نظافتی
 
 

_______________________________________
 
پرانتز 
صاحب امتیاز:   
مدیر مسئول
علی پروهان
سردبیر:
 

_______________________________________

 الف واو جیم
صاحب امتیاز:  
مدیر مسئول:
کیمیا سرمدی راد
سردبیر: