نشریات دانشجویی دارای مجوز در سال96


گاهنامه ايما:
صاحب امتیازنیلوفر کریمی
مدیر مسئولنیلوفر کریمی
سردبیرمحمدرضا انصاری

________________________________________


ماهنامه چكاد:
صاحب امتیاز: مهرداد توکلی
مدیر مسئول: مهرداد توکلی
سردبیر: رحیم حسینی نژاد


________________________________________

مدرسه عشق :
صاحب امتیاز: رضا دولت آبادی بختیاری  
مدیر مسئول: رضا دولت آبادی بختیاری 
سردبیر: فاطمه صالح
 
 

_______________________________________
 
پرانتز :
صاحب امتیاز: علی پروهان  
مدیر مسئول: محمد مجتبی نورعلییی  
سردبیر: سجاد رفیعی