گزيده اي از مقررات انضباطي دانشگاه
 
پاسداري از جايگاه رفيع دانشگاه و كمك به سالم نگهداشتن محيطهاي آموزشي و پژوهشي و تأمين حقوق عمومي دانشگاهيان ، از طريق ترغيب دانشجويان به حفظ كرامت دانشجويي و مقابله با بي نظمی ، هنجار شکنی و ناديده گرفتن حقوق فردي و اجتماعي ديگران از اهداف مهمي محسوب مي شوند كه شورا هاي انضباطي در راستاي كمك به تحقق آنها تشكيل مي گردد .
برخورد سطحي با تخلفات دانشجويان و صدور حكم بدون توجه به اثرات تبعي آن بر روابط خانوادگي و اجتماعي دانشجو و تأثير تربيتي و فرهنگي آن در افراد مختلف يا ديگر دانشجويان ، پيامد مثبتي در راستاي رسيدن به  جامعه اي با تخلفات كمتر به همراه نخواهد داشت . بنا بر اين ،ضروري است كه در صدور احكام انضباطي ، آثار تبعي اجراي احكام نيز مد نظر قرار گرفته و به گونه اي تصميم گيري و عمل شود كه اثرات منفي برخوردها به حداقل كاهش يابد .
پرهيز از استفاده ابزاري ازشورا هاي انضباطي در واكنش به اعتراضات و ناخرسندي دانشجويان نيز مورد تأكيد است .
در هرحال ، شوراي انضباطي ، به عنوان نهادي حساس در مجموعه مديريت دانشگاه ، موظف است كه ضمن انجام مسؤليت خود در رسيدگي به تخطي دانشجويان از منش دانشجويي و اخلاق متعالي ، وظايف اساسي دانشگاه در راستاي رشد استعدادهاي دانشجویان و تقويت روحيه استقلال و اعتماد به نفس در آنان را مد نظر داشته و ازهرگونه برخوردي كه موجبات تحقير و توهين به دانشجو را فراهم مي كند ، اجتناب ورزد .
مجموعه حاضر گزيده اي از مقررات انضباطي ناظر بر دانشگاه است . در گردآوري اين مجموعه تلاش بر آن بوده تا ضمن روشن شدن ذهن دانشجو ، مسايل مبتلابه و تبعات ناشي از تخلفات ، در يك الگوي كلي ترسيم گردد تا عدم اطلاع از آنها منجر به بروز مشكل انضباطي براي دانشجو نگردد .
جهت رويت متن كامل آيين نامه و شيوه نامه اجرايي آن به آدرس اينترنتي زیر مراجعه نمائيد .
  
الف- تنبيهاتي كه باحكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود :
1- احضار و اخطار شفاهي .
2- تذكر كتبي بدون درج درپرونده دانشجو .
3- اخطار كتبي بدون درج درپرونده دانشجو .
4- تذكر كتبي و درج درپرونده دانشجو .
5- توبيخ كتبي و درج درپرونده دانشجو .
6- دادن نمره 25/. در درس يا امتحان مربوط به تخلف .
7- محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه و یا ایجاد تغییر در آنها ، از قبيل وام ، خوابگاه و غيره ، از يك ماه تا مدت زمان باقيمانده ازتحصيل .
8- دريافت خسارت از دانشجو ، در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد .
9-  منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال ، بدون احتساب سنوات .
10- منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال ، با احتساب سنوات .
11- منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال ، بدون احتساب سنوات .
12- منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال ، با احتساب سنوات .
 
ب -  تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجو مي تواند اعمال شود :
13- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال ، بدون احتساب سنوات .
14- منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال ، با احتساب سنوات .
15- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال ، بدون احتساب سنوات .
16- منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال ، با احتساب سنوات .
17- تغيير محل تحصيل دانشجو ( همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم ) .
18- تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه .
19- اخراج دانشجو از دانشگاه، با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي .
20- اخراج و محروميت ازتحصيل در كليه دانشگاهها ، از 1 تا 5 سال با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی .
الف-تخلفات عمومي :
1 – توهين ، فحاشي يا هتاكي :  بكار بردن هر لفظ يا انجام هر عملي كه مفهوم توهين ، فحاشي يا هتك داشته باشد.
2- ضرب و جرح : درگيري فيزيكي با افراد ، اعم از دانشگاهي يا غير دانشگاهي .
3 – جعل : انجام هر عملي كه در حكم تغيير مدارك باشد خواه در مدارك مكتوب و خواه به صورت رايانه اي .
4 – سرقت : تصرف در اموالي كه با برنامه ريزي يا بدون آن كه منجر به ايجاد بلوا ، آشوب و ضربه زدن به نظم عمومي گردد .
5- ارتشاء ، کلاهبرداری ، اختلاس
 اخذ يا دادن رشوه يا كلاهبرداري از يا به يكي از شخصيت هاي حقيقي يا حقوقي درخارج يا داخل  دانشگاه .
6 - نگهداری ، حمل ، خرید و فروش : در صورت نگهداری ، حمل و خرید و فروش اسلحه گرم یا سرد .
7 -  قتل ( عمد – غير عمد ) .
ب - رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري
1/ب- تقلب در امتحان یا تکالیف مربوط .
تقلب عبارت است از استفاده دانشجو از اطلاعات ، تجهیزات و یا امکانات ، به صورتیکه مجاز نباشد ، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف .
2/ب- فرستادن شخص ديگري به جاي خود به امتحان يا شركت به جاي ديگري در امتحان .
3/ب- ارتكاب هرفعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود .
4/ب- ايراد خسارت به اموال عمومي ياخصوصي و يا خيانت در امانت .
ج-رسيدگي به تعرضات دینی –  تخلفات سياسي و یا امنیتی
1/ج - دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود يا  گروهك هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها .
2/ج - عضويت درگروهكهاي محارب يا مفسد یا ملحد يا  هواداري و انجام دادن هرعملي به نفع آنها .
3/ج - فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها و مكاتب الحادي یا غيرقانوني .
4/ج - توهين به شعائر و مقدسات اسلامي يا ملي ، ادیان رسمی کشور و یا ارتكاب اعمالي برضد نظام جمهوري اسلامی(مانند تظاهر به روزه خواری ، توهین به حجاب ، فحاشي ، شعارنويسي ، پخش اعلاميه و نظایر آن ) .
5/ج - ايجاد بلواوآشوب در محيط دانشگاه. 
د - رسيدگي به تخلفات اخلاقي
1/د - استعمال مواد اعتیاد آور ( مخدر ، توهم زا ، روان گردان و ... ) يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه موارد .
2/د -  استفاده از فرآورده های نمایشی ، گویشی یا نوشتاری غیر مجاز یا مداخله در خرید و فروش یا تکثیر و توزیع این گونه محصولات .
3/د -  عدم رعایت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غيرمنطبق با شؤون دانشگاه يا آرايش مبتذل .
5/د - عدم رعايت شؤون دانشجويي .
6/د - داشتن رابطه نامشروع .
7/د – تشکیل ياشركت در جلسات نامشروع .
جلسه نامشروع ، عبارت است از گرد هم آمدن گروهی به قصد انجام اعمالی که شرع ( اسلام ) آن را نفی کرده و جایز نمی داند ؛ نظیر میهمانی های مختلط یا قوادی .
8/د - انجام عمل منافي عفت( زنا ، لواط و یا مساحقه ).        
نحوه رسیدگی و صدور احکام
 شوراهای انضباطی دانشگاه ها می توانند به کلیه گزارش های رسیده در مورد دانشجویان ، از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی و در صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند .
ضمنا" لازم به تذكر است ارتكاب هر تخلف محكوميتي را در پي خواهد داشت و تكرار آن تخلف ، مي تواند موجب محكوميت بالاتري گردد .
تذكر : بر اساس دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ( ماده 11 از بخش دوم آن دستورالعمل ) . برگزاري اردوهاي دانشگاهي ، به صورت مختلط مجاز نمي باشد .
به اميد روزي كه شاهد هيچ گونه تخلفي در سطح دانشگاهها نباشيم