دانشجویان گرامی اتباع خارجه می توانند مسائل و مشکلات خود را مستقیما به معاونت دانشجویی فرهنگی انتقال دهند.
تلفن تماس مستقیم: 66926357

پست الکترونیکی: rastirf@yahoo.com