آدرس پست الکترونیک دفتر معاونت دانشجوئی وفرهنگی دانشکده:
 

fnm-cul-stu@tums.ac.ir
 
شماره تلفن دفتر : 66926357
تلفكس : 61054537