واحد مشاوره دانشجويان اتباع خارجي
دانشكده پرستاري و
مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 معرفي:
  رويارويي با مشكلات مختلفي همچون اختلاف زبان، رنگ و نژاد، باورها و فرهنگ هاي متفاوت و عدم توانايي تطبيق مي توانند سبب آزردگي رواني و ناآرامي فرد گردد بطوريكه ممكن است فرد رفتارهاي ناسازگارانه ناشي از نارضايي از خود بروز دهد و سبب اٌفت تحصيلي ، شكست و حتي تظاهرو يا بروز بيماريهايي شود كه پرداختن به درمان آن به مراتب سخت تر از پيشگيري باشد . وجود دانشجويان با اين چنين خصوصياتي در جامعه دانشگاهي نيازمند مشاوره خاص است تا ارتقاء آموزشي و موفقيت تحصيلي دانشجويان كه يكي از اركان تعالي سازمان است ميسر گردد.
  رسالت ( ماموريت) : كمك به دانشجويان در راستاي موفقيت و پيشرفت تحصيلي و كمك به تطبيق با مسايل فرهنگي جامعه تصميم گيري مناسب، فراگيري ارتباط موثر از طريق مشاوره و راهنمايي. وارتقاء علمي پژوهشي و فرهنگي دانشجويان اتباع خارجي.
  ارزش ها و باورها: ما بر اين باوريم كه موقعيت هاي خاص آشنايي با فرهنگ هاي مختلف و تبادل نظر با دانشجويان ساير ملل سبب رشد و ارتقاء سطح فرهنگي است. در اين واحد به دانشجويان كمك مي شود تا با شناخت فرهنگ جامعه اي كه در آن قرار گرفته اند بتوانند با اساتيد، همكاران و ساير دانشجويان ارتباط موثري برقرار كنند. مسير ابراز مشكلات آموزشي، فردي اجتماعي و محيطي خود را بشناسند و با كمك گرفتن از مشاور مستقيم خود ضمن تعديل مشكلات به ارتقاء سطح سلامت جسمي رواني و پيشرفت تحصيلي دستيابي پيدا كنند. از طريق آشنايي ميسر با همكلاسان و دوست يابي و حصول موفقيت هاي تحصيلي با مشكلات دوري از وطنتطبيق بهتري پيدا كنند.
  تاريخچه : واحد فوق از پاييز سال 1381 شروع به كار نمود. اين واحد در زمينه پيشرفت تحصيلي دانشجويان اتباع خارجي در دانشكده پرستاري و مامايي در قالب نزديكي به دانشجويان فوق الذكر از طريق شنيدن گرفتاري ها، توجه به بيماريهاي جسمي، رفع نيازهاي فوري اقتصادي، كمك در كسب خبر از شرايط خانواده ، مشاركت دادن در بعضي تفريحات و فوق برنامه ها و برگزاري جلسات كمك آموزشي. فعاليت نموده و جهت دستيابي به نتايج بهتر با اساتيد خارج و داخل دانشكده مشورت و از آنان كمك هاي ويژه آموزشي طلب شده است. تا در نهايت فارغ التحصيلي موفق ايشان ميسر گردد.