برنامه کارآموزی های دانشجویان پرستاری
نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 کارآموزی مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان(3)،کودک سالم ،بهداشت روان و اختلالات سلامت مادر و نوزاد

دانشجویان کارشناسی پرستاری بین الملل، دوره پنجم
 

برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان(3)،کودک سالم ،بهداشت روان و اختلالات سلامت مادر و نوزاد
دانشجویان کارشناسی پرستاری ، دوره60 ، گروه 1

دانشجویان کارشناسی پرستاری بین الملل، دوره پنجم

برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان(3)،کودک سالم ،بهداشت روانو اختلالات سلامت مادر و نوزاد

دانشجویان کارشناسی پرستاری ، دوره60 ، گروه 2

کارآموزی مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان(3)،کودک سالم ،بهداشت روان و اختلالات سلامت مادر و نوزاد

دانشجویان کارشناسی پرستاری پردیس کیش ، بین الملل دوره دوم

برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری و مشکلات شایع ایران، بیماری های کودکان ،بیماری های روان ، سلامت فرد و خانواده/محیط و فارماکولوژی بالینی

دانشجویان کارشناسی پرستاری ، دوره 59 ، گروه 1

برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری و مشکلات شایع ایران، بیماری های کودکان ،بیماری های روان ، سلامت فرد و خانواده/محیط و فارماکولوژی بالینی

دانشجویان کارشناسی پرستاری ، دوره 59 ، گروه 2
کارشناسی پرستاری بین الملل دوره چهارم

 

برنامه کارورزی عرصه (1):  پرستاری مباحث بزرگسالان / سالمندان 3 – 1 و پرستاری در مراقبت در منزل ، مراقبت های جامع پرستاری دربخش های ویژه

  دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دوره 58 (  57   نفر)

برنامه کارورزی عرصه (1):  پرستاری مباحث بزرگسالان / سالمندان 3 – 1 و پرستاری در مراقبت در منزل ، مراقبت های جامع پرستاری دربخش های ویژه

دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری بین الملل پردیس کیش دوره اول ( 15  نفر)

 برنامه کارورزی عرصه 2: پرستاری سلامت چامعه،بهداشت مادر و نوزاد، بیماریهای کودکان، اصول مدیریت و خدمات پرستاری و پرستاری اورژانس و حوادث غیر مترقبه

دانشجویان کارشناسی پرستاری دوره 57
دانشجویان کارشناسی پرستاری بین الملل دوره دوم

برنامه کارورزی عرصه (2):  پرستاری سلامت جامعه، بهداشت مادر و نوزاد، بیماری های کودکان، اصول مدیریت و خدمات پرستاری و پرستاری اورژانس  و حوادث غیر مترقبه

  دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دوره 57 ( 52 نفر) و بین الملل دوره دوم( 8 نفر)

کارآموزی پرستاری در دوره شیرخوارگی(بیمارستان مرکز طبی کودکان ، بخش های بستری کودکان)

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ، دوره 30
 

کارآموزی پرستاری در دوره نوزادی (بیمارستان ولیعصر)

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ، دوره 31

برنامه کار آموزی دانشجویان  ارشد مراقبت ویژه دوره یازدهم