برنامه کارآموزی های دانشجویان کارشناسی پرستاری
نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان(3)،کودک سالم ،بهداشت روانو اختلالات سلامت مادر و نوزاد

دانشجویان کارشناسی پرستاری ، دوره59 ، گروه 1
دانشجویان کارشناسی پرستاری بین الملل، دوره چهارم 

 

برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان(3)،کودک سالم ،بهداشت روانو اختلالات سلامت مادر و نوزاد

دانشجویان کارشناسی پرستاری ، دوره59 ، گروه 2

 

برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری و مشکلات شایع ایران، بیماری های کودکان ،بیماری های روان ، سلامت فرد و خانواده/محیط و فارماکولوژی بالینی

دانشجویان کارشناسی پرستاری ، دوره 58
کارشناسی پرستاری بین الملل دوره سوم ( 2 نفر)

 برنامه کارورزی عرصه 1: مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان( 3-1 ) ، پرستاری در مراقبت منزل ، مراقبت جامع پرستاری در بخش های ویژه

دانشجویان کارشناسی پرستاری دوره 57 
دانشجویان کارشناسی  پرستاری بین الملل دوره دوم 
 

 برنامه کارورزی عرصه 2: پرستاری سلامت چامعه،بهداشت مادر و نوزاد، بیماریهای کودکان، اصول مدیریت و خدمات پرستاری و پرستاری اورژانس و حوادث غیر مترقبه

دانشجویان کارشناسی پرستاری دوره 56
دانشجویان کارشناسی پرستاری بین الملل دوره اول
 

برنامه کارورزی عرصه (2):  پرستاری سلامت جامعه، بهداشت مادر و نوزاد، بیماری های کودکان، اصول مدیریت و خدمات پرستاری و پرستاری اورژانس  و حوادث غیر مترقبه
(مدیریت)

  دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دوره 56 
کارشناسی پرستاری بین الملل دوره اول 

 
برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری در مشکلات شایع ایران، بیماری های کودکان، بیماری های روان، سلامت فرد و خانواده /محیط 

  دانشجویان کارشناسی پرستاری بین الملل پردیس کیش دوره اول