****  شیوه نامه اجرای برنامه های آموزش بالینی پرستاری در پاندمی کووید -19  ****


برنامه کارآموزی های دانشجویان پرستاری
نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400

برنامه کارورزی عرصه  2: اصول مدیریت و خدمات پرستاری و پرستاری اورژانس و حوادث غیر مترقبه و شیفتهای بیمارستانی

 دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دوره 60 گروه  1 و 2  ؛ دوره 5 بین الملل ؛ دوره 2 پردیس بین الملل 
 

 برنامه کارورزی عرصه  1 : مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان 3-1 و پرستاری در مراقبت در منزل، مراقبت جامع پرستاری در بخش های ویژه

دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دوره 61 گروه   1و2
 
برنامه کارورزی عرصه  1 : مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان 3-1 و پرستاری در مراقبت در منزل، مراقبت جامع پرستاری در بخش های ویژه

دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دوره 61 گروه   1و2
مدرس : دکتر ایمانی پور 

 
برنامه کارورزی عرصه  1 : مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان 3-1 و پرستاری در مراقبت در منزل، مراقبت جامع پرستاری در بخش های ویژه

دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دوره 61 گروه   1و2
مدرس : دکتراسماعیلی

برنامه لاین دیالیز نیمسال اول 1401 - هفت روزه

برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان(3 )، بیماری کودکان ، بیماریهای روان ، سلامت فرد و خانواده ، بیماریهای شایع ،فارماکولوژی بالینی
 کارشناسی پرستاری دوره 6 بین الملل ; دانشجویان کارشناسی پرستاری پردیس بین الملل(3)

   برنامه کارآموزی مراقبت پرستاری در بزرگسالان و سالمندان(3)، بیماری کودکان ، بیماریهای روان ، سلامت فرد و خانواده ، بیماریهای شایع ،فارماکولوژی بالینی
 دانشجویان کارشناسی پیوسته پرستاری دوره 62 گروه(1) و (2) 

کارموزی کلیات بررسی نوزاد و خانواده
دانشجویان کارشناسی ارشد نوزادان دوره 12

برنامه کارآموزی های ارشد گروه کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان
بیمارستان مرکز طبی

برنامه کارآموزی های ارشد گروه کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان
بخش هموفیلی بیمارستان امام خمینی ( و بخش های کودکان هر دو مرکز)

برنامه کارآموزی های ارشد گروه کودکان و مراقبتهای ویژه نوزادان
بیمارستان ولی عصر (بخش های نوزادان و NICU )

برنامه کارآموزی های ارشد گروه  پرستاری مراقبت های ویژه