..برنامه آموزشی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -98

 

برنامه آموزشی مقطع دکترا

دکتری تخصصی پرستاری

دکتری تخصصی بهداشت باروری

 

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد مامائی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی 

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان NICU

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد روان پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد پرستاری مدیریت 

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی

کارشناسی مامائی

کارشناسی پرستاری

 برنامه آموزشی دانشجویان بین الملل

 برنامه آموزشی دانشجویان پردیس کیش