..برنامه آموزشی دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

 

برنامه آموزشی مقطع دکترا

دکتری تخصصی پرستاری

دکتری تخصصی بهداشت باروری

 

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد


کارشناسی ارشد مامائی

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی 

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان NICU

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

کارشناسی ارشد روان پرستاری

کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

برنامه آموزشی مقطع کارشناسی

کارشناسی مامائی

کارشناسی پرستاری

 برنامه آموزشی دانشجویان بین الملل

 برنامه آموزشی دانشجویان پردیس کیش