مراکز آموزشی و درمانی 


 

1 ) مرکز اموزشی – درمانی ارش
2 ) مرکز اموزشی – درمانی امام خمینی
3 ) مرکز اموزشی – درمانی انسیتو کانسر
4 ) مرکز اموزشی – درمانی بهارلو
5 ) مرکز اموزشی – درمانی بهرامی
6 ) مرکز اموزشی – درمانی رازی
7 ) مرکز اموزشی -  درمانی روزبه
8 ) مرکز اموزشی – درمانی سینا
9 ) مرکز اموزشی – درمانی شریعتی
10 ) مرکز اموزشی – درمانی ضیائیان
11 ) مرکز اموزشی – درمانی فارابی
12 ) مرکز اموزشی – درمانی طبی کودکان
13 ) مرکز اموزشی – درمانی ولیعصر
14 ) مرکز اموزشی – درمانی امیراعلم