مسئول : فاطمه محمدی نژاد     شماره تماس :        138

کارشناس: خانم نیلوفر اولاد رستمشرح وظایف
:

- تعریف و سازماندهی فرآیند های آموزشی واحد ارتقاء آموزش بالینی
-تعامل و همکاری با گروه¬های آموزشی دانشکده و بیمارستان ها و سایر عرصه های آموزشی و همچنین واحدهای مربوطه جهت مدیریت بهینه آموزش بالینی
- برنامه¬ریزی جهت پایش دقیق و منظم کیفیت آموزش های بالینی دانشکده و انجام هماهنگی های لازم بین تمامی واحدهای درگیر در آموزش بالینی
- پیگیری اجرای صحیح طرح تلفیق آموزش و بالین پرستاری
-تدوین دستورالعمل های مورد نیاز جهت ارتقاء آموزش بالینی دانشکده
-گزارش دهی منظم کمیت و کیفیت آموزش های بالینی دانشکده
- اجرای سایر وظایف محوله از سوی معاونت آموزشی دانشکده
- شرکت در جلسات شورای آموزشی